28 خرداد 1403

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

برنامه تحقیقاتی آینده

 • زنجیره های تأمین محصولات کشاورزی
 • بحران آب
 • اقتصاددانش بنیان
 • امنیت غذایی
 • کشاورزی قراردادی
 • مدیریت منابع آب
 • شبیه سازی عامل بنیان
 • بازاریابی محصولات کشاورزی
 • اقتصاد تولید و مدیریت مزرعه
 • سیاست و توسعه کشاورزی
 • اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فاطمه پزشک، محمدرضا زارع مهرجردی، سمیه امیرتیموری، حمیدرضا میرزایی، سمیه نقوی (1402) مقایسه روش‏های مختلف پیش‏بینی روند انتشار گازهای گلخانه‏ای از بخش کشاورزی ایران مخاطرات محیط طبیعی: 10.22111/JNEH.2023.46339.1980 چکیده; 1-22
2
سمیه نقوی، ندا بنی اسدی (1402) ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی در استان های خراسان رضوی، کرمان و اصفهان مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 1; 232-246
3
سمیه نقوی، عباس میرزایی، محسن عادلی ساردوئی، حسن آزرم (1402) Evaluation of water-energy-food-environment-agricultural economic growth nexus integrated approach to achieve sustainable productio ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 10.1007/s11356-023-29119-y; 1-11
4
مرتضی مختاری، محمد رضا قائدی فر، روح اله میر محمودی، امیر موسائی، سمیه نقوی، حمید بیدشکی، احمد علی صادقی (1402) تحلیل عوامل مؤثر بر بهره مندی دامداران نواحی روستایی جنوب کرمان از دوره های آموزشی و ترویجی اقتصاد فضا و توسعه روستایی – دانشگاه خوارزمی: 12; 59-76
5
هاجر اثنی عشری، سمیه نقوی (1401) تحلیل رفتار خانوارها برای کاهش آلودگی هوا در شهر کرمان: روش معادلات ساختاری محیط شناسی دانشگاه تهران: دوره48 شماره4; 497-512
6
سمیه نقوی، هاجر اثنی عشری، ندا بنی اسدی (1401) تحلیل نابرابری اقتصادی،پایداری و مصرف آب در کشورهای عضو همکاری اقتصادی مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 49; 369-382
7
سمیه نقوی (1401) کاربرد شاخص ترکیبی جداسازی- تجزیه مصرف انرژی در بخش های کشاورزی و صنعت ایران نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی: 36; 287-300
8
تکتم ایزدی، محمدرضا زارع مهرجردی، سمیه امیرتیموری، حسین مهرابی بشرآبادی، سمیه نقوی (1401) محاسبه کارایی و اولویت بندی معیارهای تاب آوری و کارایی گاوداریه ای صنعتی شیری شهر کرمان پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری: شماره 36; 163-171
9
سمیه نقوی، محسن عادلی ساردوئی (1401) تحلیل جداسازی انتشار آلودگی محیط زیستی از رشد بخش کشاورزی در کشورهای منتخب بر مبنای شاخص عملکرد زیست محیطی علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی با همکاری انجمن محیط زیست ایران: 10.30495/JEST.2022.61099.5401; 10.30495/JEST.2022.6
10
سمیه نقوی، علی فیروززارع، مهدی احمدیوسفی (1401) The relationship between sustainability development, environmental performance and agro-economic indicators in EU and ME countries: A Bayesian network based model Environmental Resources Research: 10; 51-70
11
somayeh naghavi, Mehdi Ahmad yosefi, Christos Damalas, Mehdi Mohammadi (2022) Factors affecting farmers’ safety behavior in the use of chemical pesticides: the role of technical efficiency INTERNATIONAL JOURNAL OF PEST MANAGEMENT: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09670; 1-13
12
Abbas mirzaei, Hasan Azarm, somayeh naghavi (2022) Optimization of cropping pattern under seasonal fluctuations of surface water using multistage stochastic programming Water Science and Technology-Water Supply: doi: 10.2166/ws.2022.224; 1-13
13
سونا پورعلی مقدم، محمدرضا زارع مهرجردی، سمیه امیرتیموری، سمیه نقوی (1400) Role of knowledge in water crisis management: A Bayesian network model approach Environmental Resources Research: 9(2); 253-266
14
Abbas mirzaei, Abas Abdeshahi, Hasan Azarm, somayeh naghavi (2021) New design of water-energy-food-environment nexus for sustainable agricultural management STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT: https://doi.org/10.1007/s00477-021-02131-9; 1-14
15
somayeh naghavi, Zohre Ebrahimi-Khusfi, Abbas mirzaei (2021) Decoupling pollution-agricultural growth and predicting climate change impacts on decoupling index using Bayesian network in different climatic regions ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 10.1007/s11356-021-16662-9; 1-18
16
سمیه نقوی، علی فیروززارع، جلیل بابازاده (1400) واکاوی عاملهای مؤثر بر ریسک اعتباری بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی اقتصادکشاورزی: 15; 1-28
17
ناصر آقاعباسی، سمیه نقوی (1400) کاربرد روش تجزیه و تحلیل تمایزی در بررسی نقش اکوسیستم کارآفرینی در اشتغال بخشهای اقتصادی در کشورهای منتخب راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی: شماره 15; 55-66
18
Azam khosravi Mashizi, Mohsen Sharafatmandrad, somayeh naghavi (2021) Ecosystems multiple-use management: an approach based on change in economic, social, and ecological values of plant communities International Journal of Environmental Science and Technology: 2021; 1-14
19
somayeh naghavi, hossein mehrabi boshrabadi (2021) Impact of water resources sustainability on Technological Gap Ratio of agricultural sector Environmental Resources Research: 9; 57-68
20
سونا پورعلی مقدم، محمدرضا زارع مهرجردی، سمیه امیرتیموری، سمیه نقوی (1400) بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری و مصرف آب در بخش کشاوری ایران مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: دوره11، شماره3; 305-317
21
somayeh naghavi, alireza karbasi, mahmood daneshvar kakhki (2020) Agent Based Modelling of Milk and its Productions Supply Chain and Bullwhip Effect Phenomena (Case Study: Kerman) International journal of supply and operations management: 7; 279-294
22
23
سونا پورعلی مقدم، محمدرضا زارع مهرجردی، سمیه امیرتیموری، سمیه نقوی (1399) بررسی تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه، حاکمیت قانون و خشکسالی بر نرخ رشد بخش کشاورزی در ایران اقتصادکشاورزی: 14; 1-25
24
Zohre Ebrahimi-Khusfi, Fatemeh Roostii, mohsen ebrahimi khusfi, somayeh naghavi (2019) Investigation of the relationship between dust storm index, climatic parameters, and normalized difference vegetation index using the ridge regression method in arid regions of Central Iran Arid Land Research and Management: 10.1080/15324982.2019.1694087; 1-26
25
26
سمیه نقوی، علیرضا کرباسی، محمود دانشور کاخکی، امید روزمند (1396) بررسی اثر شلاقی در زنجیره تأمین چند سطحی شیر و فرآوردههای آن اقتصادکشاورزی: 2; 115-133
27
ناصر شاهنوشی، سمیه نقوی، الهه اعظم رحمتی (1395) بازخوردهای کلان ا قتصادی- زیس تمحیطی اتخاذ سیاست "افزایش جمعیت" در ایران آب و توسعه پایدار: 1; 31-46
28
سمیه نقوی، ناصر شاهنوشی (1394) استفاده از نقشة علّی بیزین برای بررسی عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران تحقیقات اقتصادی: 1; 21-252
29
سمیه نقوی، ناصر شاهنوشی (1394) استفاده از نقشه علی بیزین برای بررسی عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران تحقیقات اقتصادی: 1; 1-36
30
محمدرضا زارع مهرجردی، محبوبه شیخ پور، سمیه نقوی (1393) بررسی تأثیر ادوار تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید بخشهای مختلف اقتصادی. اقتصادکشاورزی: 4; 25-41
31
32
محمدرضا کهنسال، سمیه نقوی (1392) ارزیابی برخی شاخص های فناوری کشاورزی بر آلودگی هوا در کشورهای منتخب. اقتصادکشاورزی: 4; 75-86
33
علیرضا کرباسی، سمیه نقوی (1392) حساسیت عرضه به تغییر قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی اقتصادکشاورزی: 1; 1-14
34
سمیه نقوی، حمیدرضا میرزایی، عبدالمجید جلایی اسفندآبادی، حسین مهرابی بشرآبادی (1390) بررسی نحوه اثرگذاری شوکهای پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد: 2; 181-191
35
حسین مهرابی بشرآبادی، سمیه نقوی (1390) برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت: 2; 147-162
36
حمیدرضا میرزایی، سمیه نقوی، حسین مهرابی بشرآبادی، عبدالمجید جلایی اسفندآبادی (1388) بررسی تأثیر شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت: 3; 123-146
37
حمیدرضا میرزایی، سمیه نقوی، حسین مهرابی بشرآبادی، عبدالمجید جلایی اسفندآبادی (1388) بررسی تأثیر شوکهای پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت: 3; 123-146
38
عبدالمجید جلایی اسفندآبادی، سمیه نقوی (1386) تحلیل منطقه گرایی ایران و اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی اقتصادکشاورزی: 3; 165-182
مقاله ارائه‌شده
1
Mohsen Adeli_Sardooei, somayeh naghavi (2024) Farmers’ knowledge of natural enemies as biological control method in greenhouse , iran, jiroft
2
هاجر اثنی عشری، سمیه نقوی (1402) اقدامات کشاورزی پایدار در کشت گیاهان دارویی و معطر دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، ایران، جیرفت
3
سمیه نقوی، هاجر اثنی عشری (1402) بررسی وضعیت کشت گیاهان دارویی در ایران و نقش آن در کارآفرینی دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، ایران، جیرفت
4
سمیه نقوی (1402) بررسی نقش گیاهان دارویی در مقاوم سازی اقتصاد ایران دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، ایران، جیرفت
5
سمیه نقوی (1401) بزرسی نقش مصزف انزژی و مصزف سموم شیمیایی در شیوع ناامنی غذایی در ایزان دومین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
6
سمیه نقوی، هاجر اثنی عشری (1401) بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان در توسعه پایدار اولین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین، ایران، ساری
7
هاجر اثنی عشری، سمیه نقوی (1401) تاثیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بر عملکرد صادراتی محصولات کشاورزی(مطالعه موردی صادرکنندگان خرما در استان کرمان) اولین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین، ایران، ساری
8
سمیه نقوی (1401) تحلیل مصرف کودشیمیایی و شاخص های توسعه روستایی در کشورهای اسلامی (دی8) با تأکید بر مدیریت سبز دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند، ایران، اردبیل
9
سمیه نقوی (1401) تحلیل شاخص های توسعه پایدار از منظر کارایی مصرف آب و فشار منابع آبی: ایران و سایر کشورها دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند، ایران، اردبیل
10
هاجر اثنی عشری، سمیه نقوی (1400) تاثیر نوآوری سبز بر توسعه پایدار محیط زیست کارکنان بانک سپه شهر کرمان اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم: تجارب، چالش ها و راهکارها، ایران، بیرجند
11
سمیه نقوی، هاجر اثنی عشری (1400) اقتصاد سبز و بررسی وضعیت انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف سموم شیمیایی در بخش کشاورزی ایران اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم: تجارب، چالش ها و راهکارها، ایران، بیرجند
12
سمیه نقوی (1399) مقایسه اشتغال روستایی در ایران و کشورهای منتخب با استفاده از روش تحلیل خوشه ای اولین همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی، ایران، رشت
13
سمیه نقوی (1398) تحلیل شاخص بحران آب و شاخص وابستگی به منابع آب خارجی در برخی از کشورهای منتخب چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، ایران، تبریز
14
سونا پورعلی مقدم، محمدرضا زارع مهرجردی، سمیه نقوی، سمیه امیرتیموری (1398) محاسبه بهره وری آب در بخش کشاورزی ایران و ارتباط آن با خشکسالی چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، ایران، تبریز
15
سمیه نقوی (1397) تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منتخب از منظر مصرف و شاخص بهرهوری آب با استفاده از روش تحلیل خوشهای دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
16
سونا پورعلی مقدم، محمدرضا زارع مهرجردی، سمیه امیرتیموری، سمیه نقوی (1397) بررسی جایگاه ایران در دانش بنیان بودن اقتصاد میان کشورهای هم رتبه فقر آبی سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محسن عادلی ساردوئی، سمیه نقوی، حامد اسکندری دامنه، هادی اسکندری دامنه (1402) بررسـی اثرات انسانی احداث سد جیرفت بر اکوسیسـتم پـایین دست )مطـالعه موردی دهسـتان های دشت جیرفت دانشگاه جیرفت
2
3
مرتضی مختاری، محمدرضا قاعدی، روح اله میر محمودی، امیر موسائی، سمیه نقوی، حمید بیدشکی، احمد علی صادقی (1400) شناسایی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی دامداران جنوب استان کرمان سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
پایان‌نامه
1
2
سونا پورعلی مقدم، محمدرضا زارع مهرجردی، سمیه نقوی، سمیه امیرتیموری (1398) بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر بحران آب در ایران
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!