06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بازخوردهای کلان ا قتصادی- زیس تمحیطی اتخاذ سیاست "افزایش جمعیت" در ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بحران آب، رشد جمعیت، شبکه علّی بیزین، متغیرهای کلان اقتصادی.
پژوهشگران ناصر شاهنوشی، سمیه نقوی، الهه اعظم رحمتی

چکیده

این مطالعه به بررسی تبعات افزایش جمعیت بر روی کیفیت زندگی، با نگاه ویژه به منابع طبیعی و محیط زیست درحال کاهش کشور، پرداخته که تجزیه و تحلیل آن برای دوره 16 ساله ) 1394 - 1378 ( صورت گرفته است. از آنجا که آب یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورها م یباشد و افزایش روزافزون جمعیت، رشد صنعت، گسترش شهرنشینی و تغییر سبک زندگی و ضرورت تأمین امنیت غذایی پایدار در کنار کاهش مداوم منابع آب و سوء مدیریت، کم آبی را به بحرانی جدی تبدیل کرده است؛ لذا در مطالعه حاضر با استفاده از شبکه علّی بیزین، رابطه بین افزایش جمعیت و بحران منابع آبی کشور تبیین شده و اثرات این بحران بر شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصادی و تبعات ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نرخ رشد جمعیت، بحران آب بیشتر شده و اثرات اقتصادی بحران آب شامل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده و اثرات اجتماعی آن نیز شامل کاهش میزان دسترسی به آب سالم و بهداشتی می باشد. بنابراین با توجه به اثرات زیست محیطی مانند جدی شدن مسئله بحران آب، آلودگی هوا و گرم شدن کره زمین، سیاس تهای جمعیتی در سطح کلان باید ب هگونه ای اتخاذ شود که تبعات منفی بر منابع طبیعی و محی طزیست کشور به همراه نداشته باشد.