06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نحوه اثرگذاری شوکهای پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بخش کشاورزی، فیلتر هودریک- پرسکات
پژوهشگران سمیه نقوی، حمیدرضا میرزایی، عبدالمجید جلایی اسفندآبادی، حسین مهرابی بشرآبادی

چکیده

- در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از دادههای سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 85 رگرسیون خطی، به بررسی نحوه اثرگذاری شوکهای پولی بر رشد بخش کشاورزی پرداخته شو د . نتایج نشان می دهند که در نحوه تأثیرگذاری شوک های مثبت ومنفی پولی بر رشد بخش کشاورزی عدم تقارن و در مورد طول اثرگذاری این شوکها تقارن وجود دارد. به عبارت دیگر، شو ک های منفی پولی بیشتر از شوکهای مثبت پولی ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران را تحت تأثیر قرار میدهند و عکس العمل ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به شوکهای مثبت پولی، کمتر از شوکهای منفی میباشد. بنابراین، سیاستهای پولی، سیاستهای مناسبی جهت تحت تأثیر قرار دادن تولید در بخش کشاورزی نمیباشند. لذا جهت تحت تأثیر قرار دادن تولید در این بخش لازم است از سایر سیاستهای مرتبط با تولیدات این بخش استفاده ش