30 تیر 1403

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی برخی شاخص های فناوری کشاورزی بر آلودگی هوا در کشورهای منتخب.
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دی اکسید کربن، فناوریهای کشاورزی، دادههای ترکیبی.
پژوهشگران محمدرضا کهنسال، سمیه نقوی

چکیده

افزایش تخریب محیط زیست در سالهای اخیر، بررسی رابطهی بین سطح فعالیتهای اقتصادی و شاخصهای زیست محیطی را مطرح نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی برخی شاخصهای فناوری کشاورزی بر انتشار 1733- دیاکسیدکربن در چند کشور منتخب با استفاده از روش دادههای ترکیبی برای دادههای سالانه 1793 میباشد. نتایج گویای اثرگذاریهای مختلف شاخصهای فناوری کشاورزی بر انتشار دیاکسیدکربن میباشد.ازبین شاخصهای فناوری دربخش کشاورزی، بیشترین تأثیر را متغیر مکانیزاسیون کشاورزی و کمترین تأثیر را متغیر زمین تحت آبیاری کشاورزی بر انتشار دیاکسیدکربن دارند. به ازاء یک درصد افزایش استفاده از مکانیزاسیون، 1/13 درصد بر میزان انتشار دیاکسیدکربن افزوده میشود. همچنین به ازاء یک درصد افزایش در متغیز زمین تحت 1درصد بر میزان انتشار دیاکسیدکربن افزوده میشود. بنابراین، / آبیاری کشاورزی، به اندازه 11 در راستای نتایج این بررسی، پیشنهاد میشود که از ماشینها و ادوات کشاورزی با بهرهوری بالا در بخش کشاورزی استفاده شود. همچنین، هنگام توسعه فناوریهای کشاورزی باید علاوه برافزایش میزان تولید در بخش کشاورزی، به تأثیر توسعه فناوریهای کشاورزی بر انتشار دیاکسیدکربن نیز توجه شود