06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل رابطه علّی بین شاخصهای سرکوب مالی و صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شبکه علی بیزین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سرکوب مالی، صادرات کشاورزی، شبکه علی بیزین
پژوهشگران محمد قربانی، سمیه نقوی

چکیده

هدف اصلی این بررسی، تحلیل رابطه علی بین شاخصهای سرکوب مالی، در کنار دیگر عاملهای تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی میباشد. 9511 و مبانی - برای این منظور با استفاده از دادههای سری زمانی 19 نظری )تئوری( موجود ابتدا، ارتباط هریک از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی، درقالب نقشه علی کامل مشخص شده و آنگاه با استفاده ازاصول شبکه علی بیزین نقشه علی مستقلی برای متغیرهای مدل فراهم شده و پس از آن تحت سناریوهای مختلف به بررسی تأثیر هریک از متغیرها پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که از بین شاخصهای سرکوب مالی کمترین تأثیر بر صادرات بخش کشاورزی ایران، مربوط به نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بیشترین تأثیر مربوط به نرخ بهره میباشد. همچنین از بین دیگر متغیرهای تأثیرگذار متغیر نرخ ارز دارای بیشترین تأثیر بر ارزش صادرات بخش کشاورزی میباشد.هدف اصلی این بررسی، تحلیل رابطه علی بین شاخصهای سرکوب مالی، در کنار دیگر عاملهای تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی میباشد. 9511 و مبانی - برای این منظور با استفاده از دادههای سری زمانی 19 نظری )تئوری( موجود ابتدا، ارتباط هریک از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی، درقالب نقشه علی کامل مشخص شده و آنگاه با استفاده ازاصول شبکه علی بیزین نقشه علی مستقلی برای متغیرهای مدل فراهم شده و پس از آن تحت سناریوهای مختلف به بررسی تأثیر هریک از متغیرها پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که از بین شاخصهای سرکوب مالی کمترین تأثیر بر صادرات بخش کشاورزی ایران، مربوط به نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بیشترین تأثیر مربوط به نرخ بهره میباشد. همچنین از بین دیگر متغیرهای تأثیرگذار متغیر نرخ ارز دارای بیشترین تأثیر بر ارزش صادرات بخش کشاورزی میباشد. بنابراین در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد میشود، دولت برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ضمن استفاده از سیاستهای ارزی مناسب برای حمایت و تشویق صادرات محصولات کشاورزی، به دنبال اعمال سیاستهایی برای ارتقای سطح تولیدات این بخش مانند سیاستهایی برای افزایش بهرهوری آب و خاک نیز باشد.