06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از نقشة علّی بیزین برای بررسی عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تورم، شبکه علی بیزین، اقتصاد ایران.
پژوهشگران سمیه نقوی، ناصر شاهنوشی

چکیده

یکی ازمهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی، دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم می باشد. در مطالعه حاضر، ابتدا با استفاده از نقشه علی کامل عوامل مؤثر بر تورم شناسایی شده و سپس با استفاده از شبکه علی بیزین و تعیین احتمالات پیشین و سپس احتمالات پسین در قالب سناریوهای مختلف، به بررسی تأثیر هریک از این عوامل بر نرخ تورم در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج تحلیل حساسیت نشان می-دهند رابطه نرخ تورم با متغیرهای کسری بودجه، نسبت اعتبارات خصوصی به تولید ناخالص داخلی،بدهی دولت، نرخ ارز، اندازه دولت و نرخ بهره مثبت و با متغیر نرخ رشد اقتصادی منفی می باشد. بنابراین، در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت معضل تورم ، اگر بودجه دولت مستقل از درآمدهای نفتی باشد، می توان امیدوار بود که استقلال بانک مرکزی می تواند گامی در جهت کاهش تورم در اقتصاد ایران باشد