06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جایگاه ایران در دانش بنیان بودن اقتصاد میان کشورهای هم رتبه فقر آبی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اقتصاد دانشبنیان، فقر آبی، جایگاه ایران
پژوهشگران سونا پورعلی مقدم، محمدرضا زارع مهرجردی، سمیه امیرتیموری، سمیه نقوی

چکیده

با پیشرفت علم و فنآوری و دانشبنیان شدن اقتصاد میتوان در راستای حل مسئله بحران آب گام برداشت. لذا، در این مطالعه به مقایسه جایگاه ایران در دانشبنیان بودن اقتصاد با کشورهای همرتبه از لحاظ فقر آبی پرداخته شده است. آمار و اطلاعات لازم برای دوره زمانی 1992 2112 از بانک جهانی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که ایران در زیر - شاخص های اقتصاد دانشبنیان و همچنین شاخص اقتصاد دانشبنیان در دهکهای پایین قرار دارد و کشورهای همرتبه فقر آبی بر اساس شاخص اقتصاد دانشبنیان در جایگاه بالاتری نسبت به ایران قرار گرفتهاند. ایران از بین چهار زیر شاخص بیانکننده اقتصاد دانشبنیان )آموزش و سرمایه انسانی، زیرساخت های اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد و رژیمهای نهادی و نوآوری( ضعیفترین عملکرد را در زیر شاخص اقتصاد و رژیم نهادی در مقایسه با کشورهای همرتبه فقر آبی دارد که عدم توازن در زیر بخشهای اقتصاد دانشبنیان در کشور را نشان میدهد. همچنین شاخص اقتصاد دانشبنیان برای ایران طی سالهای 1992 2112 رشد کندی را داشته و به طور میانگین در سالهای مذکور در دهک سوم قرار - گرفته است.