06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
الگ یَ تلحیح خغبی ثشداسی، ثخؾ کب سٍصی، تبثغ تابابی ا شًطی.
پژوهشگران حسین مهرابی بشرآبادی، سمیه نقوی

چکیده

با توجه به اهمیت انرژی الکتریکی وگازوئیل به عنوان دو نهاده مهم در بخش کشاورزی، در این مطالعه با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری توابع تقاضای گازوئیل و برق در بخش کشاورزی طی دوره زمانی 86-1353 و 86-1365 براوردشده و عوامل موثر بر تقاضای آنها برآورد شده وعوامل مؤثر بر تقاضای انها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان میدهند که مهم ترین عوامل اثرگذار بر تقاضای گازوئیل در بخشک شاورزی، سطح زیرکشت محصولات و قیمت هستند. مهم ترین عوامل اثرگذار بر تقاضای برق در بخش، درجه حرارت هوا و قیمت برق هستند.