06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه اشتغال روستایی در ایران و کشورهای منتخب با استفاده از روش تحلیل خوشه ای
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اشتغال، تحلیل خوشه ای، کشورهای منتخب
پژوهشگران سمیه نقوی

چکیده

از جمله عوامل مؤثر و مهم در توسعه روستایی، اشتغال است. در طی زمانهای مختلف، اشتغال همواره بر اثر عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تأثیرات ناشی از هر دستخوش تغییرات مختلفی بوده است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل خوشهای به مقایسه کشورهای منتخب از منظر شاخص اشتغال در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات پرداخته شد. نتایج تحلیل خوشهای نشان داد کشورهای بلغارستان، فنلاند، یونان، مجارستان، ایران، ایرلند، ایتالیا، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، گرجستان و عمان در خوشه اول با سطت اشتغال پایین، کشورهای فرانسه، آلمان و ژاپن در خوشه دوم با سطت اشتغال متوسط و کشورهای اندونزی و پاکستان در خوشه سوم با سطت اشتغال بالا قرار گرفتند. همچنین، نتایج تحلیل واریانس، نشااان داد از بین متغیرهای اشااتغال در بخش کشاااورزی، صاانعت و خدمات، متغیر اشتغال در بخش کشاورزی، بیشترین نقش را در جداسازی خوشهها داشته است. جهت توسعه اشتغال در مناطق روستایی، باید راهبردها و راهکارهایی مبتنی بر توانمندیهای هر منطقه در هر کشااور، ارائه گردد که زمینه اشااتغال کلیه افراد واقع در ساان فعالیت را فراهم آورد.