06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل مصرف کودشیمیایی و شاخص های توسعه روستایی در کشورهای اسلامی (دی8) با تأکید بر مدیریت سبز
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
وسعه روستایی، شاخص های توسعه روستایی. کشورهای دی8، کود شیمیایی.
پژوهشگران سمیه نقوی

چکیده

روستاهای کشور به لحاظ نقش های متعددی که در زمینه های امنیت از دیدگاه صاحب نظران توسعه روستایی برخورداری از منابع طبیعی و سکونتگاه انسانی و پناهگاه بخشی از جمعیت کشور غذایی و تولید کننده بودن ، حافظه منابع طبیعی ، محروم بودن از برخی امکانات زندگی و شغلی و از همه مهم تر پایگاه بخش کشاورزی که چرخه کشور به محوریت آن می چرخد، می بایستی در فرآیند توسعه کشور و همچنین در تحقق اهداف توسعه پایدار به آن توجه خاصی شود. مدیریت سبز در حقیقت، نحوة عملکرد زیست محیطی، سازما ن ها و ارگان ها و شرکت ها است به گونه ای که منجر به کاهش مصرف انرژی آب و کاهش مصارف غیرضروری و اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع در دستگاه های فوق الذکر گردد. امروزه مسئله سلامت و کیفیت مواد غذایی یک از چالش های فراروی جوامع است. باقیمانده های سموم دفع آفات نباتی، کودهای شیمیایی، ترکیبات هورمونی و مواد نگه دارنده، پیامدها و مشکلات زیست محیطی فراوانی به بار آورده اند. توسعه روستایی فرآیندی چند بعدی و پیچیده برای تبدیل مناطق روستایی است. شاخص های توسعه، عمده ترین معیار برای هدف گذاری، برنامه ریزی و ارزشیابی طرح های توسعه روستایی به شمار می آیند. در مطالعه حاضر سعی شد به مقایسه برخی از شاخص های توسعه روستایی و مصرف کودهای شیمیایی در بین کشورهای دی8 پرداخته شود. نتایج نشان داد از منظر شاخص جمعیت روستایی، بیشترین جمعیت روستایی متعلق به کشور بنگلادش و کم ترین آن مربوط به کشور مالزی، از منظر شاخص دسترسی به الکتریسیته، کشورهای ایران، مالزی، ترکیه و مصرف، یکسان و بیشترین بوده و کشور نیجریه پایین ترین، از منظر بیشترین تعداد جمعیت شاغل در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بیشترین متعلق به کشور اندونزی و کم ترین آن متعلق به کشور مالزی است. از منظر مصرف کود شیمیایی، بیشترین میزان مصرف کود پتاسیم متعلق به کشور مالزی و کم ترین آن متعلق به کشورهای پاکستان و ایران،بیشترین میزان مصرف کود نیتروژن متعلق به کشور مصر و کم ترین آن متعلق به کشور نیجریه و همچنین، بیشترین میزان مصرف کود فسفر متعلق به کشور بنگلادش و کم ترین آن متعلق به کشورنیجریه بوده است. توسعه روش های جدید کشت برای افزایش سرمایه گذاری، انطباق با استانداردهای کیفیت بالا، نوسازی فعالیت های تبلیغاتی / بازاریابی محصولات کشاورزی و تشویق مردم به ادامه فعالیت های کشاورزی، رویکردهای عملی برا دست یابی به اهداف توسعه روستایی می باشند.