06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
قش اقتصاد دانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تأکید بر کشور ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اقتصادانش بنیان، بخش کشاورزی، داده های ترکیبی، روش ارزیابی دانش،
پژوهشگران سمیه نقوی

چکیده

بهبود و افزایش بهره­ وری کشاورزی نتیجه انتقال از نظام­های تولید منبع محور به نظام­های تولید دانش­بنیان است. در بررسی حاضر سعی شده است با استفاده از روش مدل اثرهای ثابت و ارزیابی دانش بانک جهانی، در طی دوره 2017- 2008به بررسی نقش اقتصاددانش­بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تأکید بر کشور ایران پرداخته شود. نتایج روش اثرهای ثابت نشان داد متغیرهای موجودی سرمایه، اشتغال و شاخص ترکیبی اقتصاددانش­بنیان تأثیر مثبت و معنی­داری بر رشد کشاورزی کشورهای منتخب دارند. از بین کشش­های موجودی سرمایه (26/0)، اشتغال (075/0) و شاخص ترکیبی اقتصاددانش­بنیان (90/0)، بیشترین کشش مربوط به شاخص اقتصاد دانش­بنیان است و این موضوع اهمیت دانش­بنیان شدن بخش کشاورزی را نشان می­دهد. بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد دانش­بنیان یکی از مؤلفه­های اقتصاد مقاومتی است، هماهنگی میان فعالیت­های آموزشی و پژوهشی بخش کشاورزی، به­منظور حرکت از کشاورزی منبع­محور به کشاورزی دانش­محور ضروری می­باشد