06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل شاخص بحران آب و شاخص وابستگی به منابع آب خارجی در برخی از کشورهای منتخب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بحران آب، شاخص وابستگی به منابع آب خارجی، مصرف آب در بخش کشاورزی
پژوهشگران سمیه نقوی

چکیده

مسائل مربوط به بحران و مدیریت آب از دیدگاه سازمان ملل متحد پس از مشکل جمعیت به عنوان دومین مسئله اصلی جهان شناخته شده است. در مطالعه حاضر به بررسی شاخص بحران آب، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی و شاخص وابستگی به منابع آب خارجی در کشورهای مصر، قبرس، ایران، اتیوپی، لهستان، نیجر، ازبکستان، ارمنستان،آذربایجان، بلاروس، استونی، فرانسه، مالتا و الجزایر پرداخته شده است. بر اساس شاخص فالکن مارک، کشورهای موردمطالعه، به 4 گروه تقسیمبندی شدند. نتایج نشان داد کشور ایران در بین کشورهای همگروه خود، دارای بیشترین سرانه منابع آبی تجدیدپذیر میباشد و جزء کشورهای با تنش آبی قرار دارد و شاخص وابستگی به منابع آب خارجی در کشور ایران 7 / 6 درصد میباشد. با توجه به اینکه بیش از 90 درصد از منابع آب کشور صرف فعالیت های کشاورزی میگردد، اما به علت آبیاری سنتی و عدم استفاده از آبیاری مکانیزه، بهرهوری و راندمان آب در این بخش بسیار پایین است. دولت بایستی با مدیریت صحیح در بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات در راستای مکانیزه کردن آبیاری، بهرهوری آب در این بخش مهم اقتصادی و پرمصرف آب افزایش دهد.