06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
حساسیت عرضه به تغییر قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
حساسیت عرضه، محصولات کشاورزی، دادههای ترکیبی، کشورهای آسیایی
پژوهشگران علیرضا کرباسی، سمیه نقوی

چکیده

هدف این بررسی، ارزیابی حساسیت و پاسخ عرضه به تغییرات قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای آسیایی برای محصولات گندم، ذرت، و برنج با توجه به اهمیت آنها، با استفاده از دادههای ترکیبی برای دوره 1376 میباشد. نتایج گویای این است که حساسیت عرضه محصول ذرت نسبت به تغییر قیمت در - زمانی 1389 0 میباشد. از آنجا که با افزایش یک درصد قیمت محصولات / 0 و گندم 02 / 0، برنج 12 / کشورهای آسیایی 53 برنج، گندم و ذرت در کشورهای آسیایی، عرضه این محصولات به میزان کمتری افزایش میبابد، بنابراین پیشنهاد سیاستی این بررسی این است که سیاستهای قیمتی خاصی برای حمایت و افزایش عرضه دانههای غذایی در کشورهای در حال توسعه تدوین و اجرا شود.