30 تیر 1403

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
واکاوی عاملهای مؤثر بر ریسک اعتباری بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ازپرداخت وام، تحلیل تمایزی چندگروهی، وصووول مطالبات، ریسووک اعتباری، اسووتان خراسان شمالی
پژوهشگران سمیه نقوی، علی فیروززارع، جلیل بابازاده

چکیده

خش کشاورزی، به منظور توسعه و پیشرفت نیازمند تزریق منبعهای مالی و سرمایهگذاری از طریق دو منبع پسانداز بهرهبرداران و منبعهای اعتباری رسمی و غیررسمی است. بانک کشاورزی نقشی بنیادین در فرآیند تأمین اعتبار بخش کشاورزی در ایران ایفا میکند. ادامه حیات و استمرار این نقش، وابستگی زیادی به بازپرداخت قسطها توسط دریافتکنندگان تسهیالت است، بنابراین شناسایی و تحلیل عاملهای تعیینکننده رفتار کشاورزان در بازپرداخت قسطهای تسهیالت دریافتی، نقشی اساسی در کاهش ریسک اعتباری تسهیالت پرداختی توسط بانک کشاورزی خواهد داشت. در این راستا این پژوهش تالش کرده است با بهرهگیری از اطالعات 362 کشاورز استان خراسان شمالی که در سال 8231 گردآوری شده است و همچنین بهکارگیری الگوی تحلیل تمایزی چند گروهی، نسبت به بررسی عوامل تعیینکننده رفتار کشاورزان در بازپرداخت قسطهای تسهیالت دریافتی از بانک کشاورزی، اقدام نماید. نتایج این پژوهش نشان داد متغیرهای داشتن پیشینهدریافت وام، درآمدغیرکشاورزی، دریافت تسهیالت در زمان مناسب، داشتن میانگین حساب در زمان دریافت تسهیالت، درآمد ساالنه، مقیاس تولید، سطح تحصیالت، نوع مالکیت، برخورداری از بیمه محصوالت کشاورزی و تجربه کشاورزی بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز میان گروههای مختلف بازپرداختکننده تسهیالت، دارا میباشند. براین مبنا، تسریع در فرآیند اعطای وام، اتصال برنامه- های بیمه و وام، بررسی وضعیت گردش مالی حساب متقاضیان در زمان اعطای وام و توجه به پیشینه اعتباری متقاضیان وام، امری ضروری است