06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد شبکه بیزین در بررسی تأثیر بهره وری کشاورزی و محیط کسب وکار بر شاخص تولیدغذا (امنیت غذایی) در ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
امنیت غذایی، بهره وری آب، بهروری کشاورزی، محیط کسب و کار
پژوهشگران سمیه نقوی، عباس میرزایی

چکیده

امنیت غذایی، یکی از محورهای رشد و توسعه اقتصادی و از اهداف مهم هر کشور محسوب میشود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در امنیتت غذایی، در این مطالعه، با استفاده از شبکه بیزین به بررسی تأثیر بهرهوری کشاورزی و محیط کسب و کار بر شاخص تولید غذا در ایترا در دوره زمتایی - 1396 پرداخته شد. یتایج یشا داد متغیرهای بهرهوری کشاورزی و محیط کسب و کار تأثیر مثبت بر شاخص تولید غذا داریتد. همننتین، یتتایج بهتره وری ب در بختش تحلیل حساسیت شبکه بیزین یشا داد بیشترین متغیر تأثیرگذار بر شاخص تولید غذا، متغیر بهرهوری کشتاورزی و پتا از کشاورزی میباشد. بنابراین، اعمال سیاست هایی به منظور کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری تولیدکنندگا محصولات کشاورزی و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی، میتوایند در جهت هدفمندسازی سیاست های حمایتی بخش کشتاورز ی در راستتا ی امنیتت غتذا یی متثثر باشند.