06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد شاخص ترکیبی جداسازی- تجزیه مصرف انرژی در بخش های کشاورزی و صنعت ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شاخد جداسازی، شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی، کشاورزی، صنعت، مصرف انرژی.
پژوهشگران سمیه نقوی

چکیده

در دنیای امروز، انرژی نقـش برجسـتهای در زمینـههـای مختلف اقتصادی و سیاسی ایفا میکند. نقشی که بسیاری از کشورها را گرفتار اقتصاد تک محصولی و عـوارض ناشـی از آن و برخی دیگر را دچار مشکالت هزینهای ناشی از افزایش قیمت انرژی نموده و در نگاهی کالنتر، حتـی مناسـاات و مناقشات کشورها در سـطح بـینالملـل را متـأثر ساخته است. باتوجه به محدودیت منابع انرژی پایانپذیر و نقش آن در رشد اقتصادی، استفاده بهینه از آن، یک هدف مهم در توسعه اقتصادی هر کشور میباشد. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر تغییرات مصرف انرژی ضروری بوده و این امر مستلزم تجزیه مصرف و بررسی سهم اثرساختاری، تولیدی و شدت انرژی در تغییرات مصرف انرژی است. در مطالعه حاضر با اسـتفاده از شـاخد دیویایـای میـانگین لگاریتمی )LMDI ،)به تجزیه سهم اثرساختاری، تولیدی و شدت انرژی در تغییرات مصرف انرژی بخشهای صنعت و کشاورزی و سپس با اسـتفاده از شاخد جداسازی )Decoupling )به بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید ناخالد داخلی در این دو بخش پرداخته شده اسـت. نتـایت تجزیـه مصرف انرژی در بخش صنعت نشان داد در بیشتر سالهای مورد مطالعه، اثر شدت انرژی و در بخش کشاورزی اثر تولیدی بیشترین نقش را در تجزیـه مصرف انرژی داشته است. حالتهای مختلف شاخد جداسازی و عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در بخش صنعت و کشاورزی میتواند بهعنوان شواهدی برای تالش کشورها، جهت جداسازی قوی و ذخیره انرژی بخش صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند. پیشرفت تکنولـوژی و نـوآوری مـی توانـد وابستگی رشد بخشها به مصرف انرژی را کاهش دهد.