06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه، حاکمیت قانون و خشکسالی بر نرخ رشد بخش کشاورزی در ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اقتصاد دانش، آب، بهرهوری، شبکه علّی بیزین
پژوهشگران سونا پورعلی مقدم، محمدرضا زارع مهرجردی، سمیه امیرتیموری، سمیه نقوی

چکیده

بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصاد ایران است که عاملهای مختلفی بر رشد آن تأثیرگذارند. خشکسالی یکی از عاملهای طبیعی تأثیرگذار بر این بخش است. امروزه، دانش عامل اصلی رشد، تولید و حل چالشهای مختلف در کشورها میباشد. هزینههای تحقیق و توسعه و شاخص حاکمیت قانون از شاخصهای اقتصاد دانش میباشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای خشکسالی، هزینههای تحقیق و توسعه و - شبکه علّیبیزین، استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش نرخ رشد هزینههای تحقیق و توسعه، افزایش شاخص حاکمیت قانون و قرار گرفتن کشور ایران در شرایط ترسالی، موجب افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی و رشد این بخش شده است. افزایش هزینههای تحقیق و توسعه بهترین عملکرد را در راستای بهبود شاخص خشکسالی نشان داد. بهطوریکه با قرار دادن احتمال هزینههای تحقیق و توسعه در وضعیت زیاد ) 111 درصد(، / قانون بهترین عملکرد را در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی نشان داد. بهطوریکه با قرار دادن احتمال شاخص حاکمیت قانون در وضعیت زیاد، بیشترین احتمال رشد مصرف آب در بخش کشاورزی، در وضعیت پایین / اعمال قوانین و سیاستهای لازم در زمینههای مختلف از جمله منابع آب میتوان به افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی و رشد این بخش کمک کرد.