30 تیر 1403

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر شلاقی در زنجیره تأمین چند سطحی شیر و فرآوردههای آن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تأمین، اثر شلاقی، فرآوردههای لبنی، سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل، روش میانگین متحرک.
پژوهشگران سمیه نقوی، علیرضا کرباسی، محمود دانشور کاخکی، امید روزمند

چکیده

زنجیره تأمین شیر و فرآوردههای آن، یکی ازمهمترین زنجیرههای فرآوردههای کشاورزی میباشد. یکی از پدیدههای مهم در زنجیرههای تأمین، اثر شلاقی میباشد. در این بررسی، سعی شده است با استفاده از دادههای دوره زمانی مربوط به 4939 ، سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل و روش میانگین متحرک به بررسی اثر شلاقی پرداخته شود. - سالهای 4931 یکی ازمهمترین علل ایجاد این اثر، نداشتن اطلاع دقیق و بههنگام از میزان تقاضا در سطوح مختلف زنجیره و وجود زمانهای انتظار میباشد. نتایج نشان میدهد پدیده اثر شلاقی در زنجیره تأمین فرآوردههای محصولات پگاه کرمان وجود 2 میباشد. لذا، اگر /04 ،2/33 ،2/02 ،2/04 ،2/ دارد. اثر شلاقی فرآوردههای شیر،ماست، پنیر، خامه و دوغ به ترتیب، 05 دادههای عاملان زنجیره از تقاضای فرآوردهها دقیق باشد، این امر منجر به هدفمندشدن برنامههای تولید و کارایی هرچه بیشتر این زنجیره میشود.