05 خرداد 1403

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر ادوار تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید بخشهای مختلف اقتصادی.
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ادوارتجاری، بهرهوری کل عاملهای تولید، دادههای ترکیبی
پژوهشگران محمدرضا زارع مهرجردی، محبوبه شیخ پور، سمیه نقوی

چکیده

بهرهوری از جمله عاملهایی است که افزایش تولید را همراه با توسعه به ارمغان میآورد. رشد بهرهوری کل عاملهای تولید موجب کاهش هزینههای تولید و افزایش توان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای درونی و بیرونی میشود . از آنجا که ادوار تجاری، یکی از مهمترین شاخصهای کلان اقتصادی میباشد، در این نوشتار، سعی شده است تاثیر ادوار تجاری بر رشد بهرهوری کل عاملهای تولید بخشهای مختلف اقتصادی )کشاورزی، معدن، صنعت( با به کارگیری روش دادههای ترکیبی و نیز بهرهگیری از مجموعه دورههای زمانی و مدل مانده سولو در دوره 0731 98 بررسی و ارزیابی شود. نتایج نشان میدهد که شاخص آزادسازی تجاری، هزینه تحقیق و توسعه - و نرخ ارز تأثیر مثبت و متغیرهای ادوار تجاری، نرخ تورم تأثیر منفی بر بهرهوری کل عاملهای تولید داشتهاند. بنابراین در راستای نتایج این بررسی، کاهش ادوار تجاری، توجه بیشتر به کاهش نرخ تورم و گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه در داخل کشور پیشنهاد میشود.