06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری و مصرف آب در بخش کشاوری ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بخش کشاورزی، بهره وری آب، شبکه علّی بیزین.
پژوهشگران سونا پورعلی مقدم، محمدرضا زارع مهرجردی، سمیه امیرتیموری، سمیه نقوی

چکیده

امروزه، اقتصاد دانش بنیان، به عنوان راهکار برون رفت از مسائل و مشکلات مختلف، مطرح شده است. با توجه به اینکه، بیش از 90 درصد مصرف آب به بخش کشاورزی اختصاص دارد، دانشبنیان شدن کشاورزی که یکی از مؤلفههای آن، نوآوری و توسعه سیستمهای آبیاری نوین در اراضی کشاورزی میباشد؛ باعث افزایش راندمان مصرف آب و تولید میشود. لذا؛ در این مطالعه به بررسی تأثیر مولفههای مختلف اقتصاد دانش بنیان بر بهرهوری و مصرف آب در بخش کشاورزی ایران طی دوره 96 - 1381 ، با استفاده از شبکه علیبیزین در قالب 4 سناریو پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان داد مؤلفه دانش و سرمایه انسانی، کمترین اثر را بر نرخ رشد مصرف آب در بخش کشاورزی ایران دارد و احتمال افزایش نرخ رشد سطح اراضی مجهز به آبیاری تحت فشار با اجرای چهار سناریوی مؤلفه دانش و سرمایه انسانی، رژیم نهادی و محرک اقتصادی، زیرساختهای اطلاعات و ارتباطات و نوآوری بهترتیب برابر با 9 / 59 ،% 55 ،% 60 % و 60 % و احتمال کاهش نرخ رشد مصرف آب در بخش کشاورزی 80 % میباشد. لذا حرکت به سمت دانش بنیان شدن اقتصاد میتواند به بهبود راندمان آب در بخش کشاورزی ایران کمک نماید