14 خرداد 1399
محسن شرافتمندراد

محسن شرافتمندراد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت، کیلومتر 8 جاده بندرعباس، دانشگاه جیرفت، دانشکده منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزداری، کد پستی: 7867161167
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - اکولوژی مرتع
تلفن: +98 34 43347061
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی - اکولوژی مرتع ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله: ارزیابی پاسخ انواع کارکردی گیاهان به عوامل محیطی در مراتع خشک و نیمه خشک
 • کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران (1386 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: اندازه گیری میزان گیرش لاشبرگ در مراتع
 • کارشناسی مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری ، دانشگاه یزد ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تنوع زیستی
 • اکولوژی کارکردی
 • اکولوژی مرتع
 • اکولوژی چرا
 • تخریب مراتع
 • اصلاح مراتع
 • اکوهیدرولوژی
 • خدمات اکوسیستم
 • دانش بومی محیطی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Mohsen Sharafatmandrad, azam khosravi (2020) Visual value of rangeland landscapes: A study based on structural equation modeling ECOLOGICAL ENGINEERING: 146; 105742
3
اعظم خسروی مشیزی، محسن شرافتمندراد (1398) بررسی تأثیر جاده بر شاخص های سلامت مراتع استپی و نیمه استپی تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران: 26; 631-640
4
Mohsen Sharafatmandrad, azam khosravi (2019) Efficacy of landscape function analysis to assess differences between grazed and ungrazed rangelands in an arid landscape RANGE MANAGEMENT AND AGROFORESTRY: 40; 96-201
5
azam khosravi, Mohsen Sharafatmandrad (2019) Assessing Impact of Anthropogenic Disturbances on Forage Production in Arid and Semiarid Rangelands Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: 9; 234-245
6
azam khosravi, Mohsen Sharafatmandrad (2019) Assessing the effects of shrubs on ecosystem functions in arid sand dune ecosystems ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT: doi.org/10.1080/15324982.2019.1634655; 1-17
7
Mohsen Sharafatmandrad (2019) Soil carbon in arid and semiarid rangelands: controlling factors Arabian Journal of Geosciences: 12; 1
8
9
ایمان حقیان، محسن شرافتمندراد (1397) شناسایی متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک موثر بر پراکنش گیاهان دارویی (مطالعه موردی : مراتع ییلاقی منطقه دراسله، سوادکوه، مازندران) بوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد: 12; 1
10
Shahab Mirinejad, Esfandiar Jahantab, Mohammad Reza Mahmoudi, Mehrdokht Najafpour Navaei, Mohammad Mehdi Rahimi, Mohsen Sharafatmandrad (2018) Investigating the Impact of Some Habitat Characteristics on distribution of Stachys pilifera Benth Using the BMLR Model in Iran POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES: 27; 2171-2178
11
Hossein Naderi, Mohsen Sharafatmandrad (2017) Change of Species Diversity in Vascular Plants Across Ecological Species Groups Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: 7; 107-121
12
Najmeh Eskandari Damaneh, Mohsen Sharafatmandrad (2017) Assessing the Effects of Different Incision Techniques on Ferula assafoetida Properties Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: 7; 45-54
13
محسن شرافتمندراد (1395) ارزیابی کارایی سنجه بهره برداری در اندازه گیری میزان برداشت گندمیان بومی ایران تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران: 23; 627-635
14
15
Bahareh Behmanesh, Ahmad Abedi Sarvestani, Mohsen Sharafatmandrad, Mohammad Reza Shahraki, Aysan Hajili-Davaji (2016) Assessment of Rangeland Degradation Indicators using Exploiters’ View between Authorized and Unauthorized Exploiters (Case Study: Saryqmish Winter Rangelands, Golestan Province, Iran) Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران: 2; 105-113
16
Bahareh Behmanesh, Hossein Barani, Ahmad Abedi Sarvestani, Mohammad Reza Shahraki, Mohsen Sharafatmandrad (2016) Rangeland degradation assessment: a new strategy based on the ecological knowledge of indigenous pastoralists SOLID EARTH: 7; 611–619
17
اسفندیار جهانتاب، محسن شرافتمندراد، بختیار فتاحی، رضوان کرمی برزآباد، آزاده آفریگان (1394) بررسی برخی خصوصیات فردی گونه دارویی آوندول (.Smyrnium cordifolium Boiss) در منطقه بویراحمد فیزیولوژی محیطی گیاهی: 10; 55-65
18
Mohammad Reza Shahraki, Naghmeh Golami, Mohsen Sharafatmandrad, Bahareh Behmanesh (2015) Rangelands Goods and Services Local People Views and Priorities (Case Study: Hezarjarib Rangelands, Mazandaran Province, Iran) Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: 5; 212-221
19
محسن شرافتمندراد، غلامعلی حشمتی، محمد رحیم فروزه، حسین بدری پور (1393) ارزیابی رابطه تولید و بهره برداری دو گونه علف گندمی Agropyron cristatum و Stipa barbata با پارامترهای ابعادی (ارتفاع، قطر تاج پوشش و قطر یقه) تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران: 21; 447-454
20
Mohsen Sharafatmandrad, Adel Sepehry, Hossein Barani (2014) Plant Species and Functional Types’ Diversity in Relation to Grazing in Arid and Semi-arid Rangelands, Khabr National Park, Iran Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: 4; 203-215
21
Mohammad Reza Shahraki, Mohsen Sharafatmandrad (2012) Comparative Study of Member Viewpoints about Effective Socio-Economic Factors on the Range Management Cooperatives Success (Golestan Province) Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: 2; 497-506
22
Mohsen Sharafatmandrad, Abdolreza Bahremand, Mansour Mesdaghi, Hossein Barani (2010) The role of rainfall and light interception by litter on maintenance of surface soil water content in an arid rangeland (Khabr National Park, southeast of Iran) Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران: 15; 53-60
23
Mohsen Sharafatmandrad, Mansour Mesdaghi, Abdolreza Bahremand, Hossein Barani (2010) The Role of Litter in Rainfall Interception and Maintenance of Superficial Soil Water Content in an Arid Rangeland in Khabr National Park in South-Eastern Iran ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT: 24; 213-222
24
محسن شرافتمندراد، منصور مصداقی، عبدالرضا بهره مند (1388) اندازه گیری میزان لاشبرگ تولیدی در درمنه زارهای استپی و رابطه آن با پوشش تاجی،سطح لاشبرگ و زیتوده مرتع - انجمن مرتعداری ایران: 2; 181-189
مقاله ارائه‌شده
1
مجتبی سلیمانی ساردو، محسن شرافتمندراد (1397) روند تغییرات پوشش گیاهی دشت جیرفت در ارتباط با تبخیر وتعرق با استفاده از تصاویر MODIS دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
2
مجتبی سلیمانی ساردو، محسن شرافتمندراد (1397) معرفی گونه های بومی از جنبه "منظرسازی کم آب" به منظور توسعه فضاهای سبز شهری در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
3
محسن شرافتمندراد (1397) تأثیر چرای دام پس از آتش سوزی بر احیای پوشش گیاهی مراتع هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ایران، البرز
4
محسن شرافتمندراد (1397) تأثیر توأم آتش سوزی و چرای دام بر تنوع گیاهی در مراتع خشک و نیمه خشک هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ایران، البرز
5
محسن شرافتمندراد (1396) تأثیر آتش سوزی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مراتع خشک و نیمه خشک اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، ایران، اردکان
6
محسن شرافتمندراد (1396) ارزیابی نقش بوته ها در حفظ رطوبت خاک مراتع خشک و نیمه خشک اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، ایران، اردکان
7
محسن شرافتمندراد (1396) تولید لاشبرگ در مراتع خشک و نیمه خشک و رابطه آن با چرای دام اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، ایران، اردکان
8
محسن شرافتمندراد (1395) وضعیت مراتع ایران و ضرورت کار آفرینی در این زمینه اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
9
محسن شرافتمندراد (1395) تأثیر چرای دام بر غنای گونه ای و ترکیب گروه های کارکردی درمنه زارهای استپی اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
10
محسن شرافتمندراد (1395) تأثیر چرای دام بر ماده آلی خاک مراتع خشک و نیمه خشک اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
11
ابوالفضل شریفیان، محمد رضا شهرکی، محسن شرافتمندراد، محمود احسان زاده (1394) توسعه روستایی و توسعه آبخیز یا توسعه آبخیز و توسعه روستایی؟ ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ایران، ساری
12
محمد ریکی، ابوالفضل شریفیان، محسن شرافتمندراد، حمید سیروسی (1393) بررسی تأثیر سطوح جیبرلیک و سالیسیلیک اسید بر بهبود مؤلفه های جوانه زنی اسپرس زراعی تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک اکالیپتوس کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده منابع طبیعی (1398 - اکنون)
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی (1397 - 1398)
 • مدیر گروه مرتع و آبخیزداری (1395 - 1397)
بیشتر