06 خرداد 1401
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohsen Adeli_Sardooei, mohammad khodaverdizadeh, Omid Ali Esmaeilipour (2021) Management of date palm leaf waste consumption in animal feeding International Journal of Agricultural Management and Development: 11-4; 254-264
2
هادی اسکندری دامنه، حامد اسکندری دامنه، حسن خسروی، احمد گیلوری، محسن عادلی ساردوئی (1400) پایش اثرات خشکسالی بر شاخص های محیطی حاصل از سنجنده مودیس در بازه زمانی 2019-2001 (مطالعه موردی: مراتع استان اصفهان) مرتع - انجمن مرتعداری ایران: 15; 460-476
3
محسن عادلی ساردوئی، علی اسدی، خلیل کلانتری، علی اکبر براتی، حسن خسروی (1400) پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در دشت جیرفت و ارتباط آن با الگوی توسعه کشت محصولات باغی مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 11(4); 175-194
4
محسن عادلی ساردوئی، علی اسدی، خلیل کلانتری، علی اکبر براتی، حسن خسروی (1400) شناسایی عوامل موثر بر سطوح تمایل به پذیرش الگوی کشت متناسب با منابع آبی در بین کشاورزان دشت جیرفت تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 10.22059/IJAEDR.2021.313636.668974; 245-255
5
محسن عادلی ساردوئی، علی اسدی، خلیل کلانتری، علی اکبر براتی، حسن خسروی (1399) بررسی تغییرات کاربری اراضی دشت جیرفت در دورۀ حال و آینده (با نگاهی بر تناسب کاربری اراضی کشاورزی) مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران: 73; 893-913
6
حسین نوروزی، حامد اسکندری دامنه، رسول لوایی آدریانی، محسن عادلی ساردوئی (1397) بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کم کاشت کشاورزان حوضه غرب تالاب جازموریان به منظور احیای تالاب نشریه راهبردهای توسعه روستائی: 5; 251-265
7
امین دهقانی، محسن عادلی ساردوئی (1397) تاثیر توسعه گردشگری روستایی بر مولفه های فرهنگی ساکنان روستایی: مطالعه موردی شهرستان جیرفت روستا و توسعه - جهاد کشاورزی: شماره 1 بهار 1397; 71-90
8
Mohsen Adeli_Sardooei, mohammad khodaverdizadeh, babollah hayati (2018) کاربرد مدل لاجیت رتبه ای در تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش عملیات مدیریت تلفیقی آفات در بین گلخانه داران شهرستان جیرفت علوم و فنون کشتهای گلخانه ای: 3; 107-119
9
حمید شریفی، مینا بداغ آبادی، محسن عادلی ساردوئی، همایون بابایی، جهانگیر کبوتری کتج (1395) تعیین بروز تجمعی ورم پستان در گاوداریهای صنعتی استان تهران مجله تحقیقات دامپزشکی: 71-3; 271-275
10
محسن عادلی ساردوئی، باب الله حیاتی، یداله بدخشان (1394) ارزیابی ضرر مالی بیماری هیداتید در گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه های جنوب استان کرمان پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز: 25)4(; 157-168
11
امین دهقانی، محسن عادلی ساردوئی (1394) سنجش و ارزیابی معیارهای پایداری در کانونهای اسکان عشایری )مطالعه موردی: کانونهای اسکان عشایری در استانهای فارس و اصفهان مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی: 32; 55-67
12
محسن عادلی ساردوئی، باب الله حیاتی، حمید شریفی (1394) تحلیل پذیرش کنترل بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی شهرستان جیرفت با استفاده از تحلیل بقا نشریه راهبردهای توسعه روستائی: 7; 351-364
13
Hamid Sharifi, Mohsen Adeli_Sardooei, mina bodagh abadi, homayoon babaie (2014) Economic Impact of Mastitis in Dairy Cows: Case study of Tehran Province, Iran Iranian Journal of Veterinary Surgery: 9; 39-44
مقاله ارائه‌شده
1
امین دهقانی، محسن عادلی ساردوئی (1394) تحلیلی بر جاذبه ها و دافعه های گردشگری شهرستان جیرفت مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری دلفارد اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، ایران، شیراز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
فاطمه زارعی، جواد طایی، محسن عادلی ساردوئی (1394) ارزیابی پایداری نظام های زراعی رایج در منطقه جهرم
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!