06 مهر 1402
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل جداسازی انتشار آلودگی محیط زیستی از رشد بخش کشاورزی در کشورهای منتخب بر مبنای شاخص عملکرد زیست محیطی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بخش کشاورزی شاخص جداسازی شاخص عملکرد زیست محیطی
پژوهشگران سمیه نقوی، محسن عادلی ساردوئی

چکیده

مینه و هدف: توسعه اقتصاد کشاورزی باعث ایجاد آلودگی و اثرات منفی بر محیط زیست می شود. باتوجه به نیاز روزافزون کشورهای در حال توسعه به غذا و افزایش تولیدات کشاورزی، انتظار می رود انتشار گازهای گلخانه ای به واسطه افزایش استفاده از کود و سموم شیمیایی و تغییر کاربری اراضی افزایش یاید. بنابراین بررسی ارتباط بین رشد بخش کشاورزی و آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف نهاده های شیمیایی مانند مصرف کود و سموم شیمیایی ضروری است. روش بررسی: در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص جداسازیTapio ارتباط بین رشد تولید کشاورزی و آلودگی ناشی از فرایند تولید کشاورزی در اثر مصرف سموم شیمیایی در این بخش در دوره زمانی2018-2008 ارزیابی شده است. بدین منظور، بر مبنای شاخص عملکرد زیست محیطی، چند کشور انتخاب و گروه بندی شده و برای هرگروه شاخص جداسازی آلودگی از رشد بخش کشاورزی محاسبه و مقایسه گردیده است. یافته ها: کشورهای مورد مطالعه به 4گروه بر مبنای شاخص عملکرد زیست محیطی تقسیم شدند و حالتهای مختلف شاخص جداسازی برای هر گروه مورد تحلیل قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد وضعیت شاخص جداسازی در کشورهای گروه چهارم بسیار پایدارتر از سایر گروه ها بوده است. این کشورها دارای بیشترین امتیاز شاخص عملکرد زیست محیطی بوده اند. بنابراین کشورهای مورد مطالعه در روند توسعه کشاورزی، ضمن تقویت نوآوری علمی و فناوری، باید به تقویت زیرساخت های کشاورزی و افزایش بهره برداری از منابع کشاورزی پرداخت و مسیر توسعه کشاورزی کم کربن را با ویژگی های حفظ منابع، سازگاری با محیط زیست دنبال کرد.