06 مهر 1402
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر پذیرش اقدامات حفاظتی خاک در بین کشاورزان شهرستان جیرفت (مطالعه موردی مزارع سیب زمینی)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توسعه پایدار، حفاظت خاک، مالکیت اراضی، مدیریت پایدار منابع
پژوهشگران محسن عادلی ساردوئی، ناصر برومند

چکیده

امروزه به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی به ویژه خاک، دشواری های گوناگون زیست محیطی برای بشر به وجود آمده است.. این دشواری ها از نظر سرشت و ابعاد به گونه ای هستند که همه فعالیت های تولیدی انسان در راستای تأمین غذا در طی چند دهه گذشته را مورد سؤال قرار داده است. در شرایط کنونی مسأله تخریب خاک در حدود یک سوم از سطح خشکی های زمین را تحت تأثیر قرار می دهد و مدیریت نادرست، بی توجهی و بهره برداری بی رویه می تواند این منبع آسیب-پذیر را به سوی نابودی سوق داده و در نتیجه حیات بشر را مورد تهدید قرار دهد. نظر به اهمیت بخش کشاورزی و تولید محصول پیاز به عنوان گشت استمرار در شهرستان جیرفت تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان پیاز کار شهرستان جیرفت در حفاظت خاک در سال زراعی 1394 صورت پذیرفت. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و با مصاحبه حضوری از 115 کشاورز پیاز کار که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج مدل لاجیت نشان داد نتایج برآورد مدل لاجیت نشان می دهد متغیر های مشارکت اجتماعی، تماس با مروج، مالکیت زمین، دانش حفاظت خاک، سن، سطح تحصیلات، نوع مالکیت، سطح زیر کشت سابقه کشاورزی بر احتمال سرمایه گذاری زارع در حفاظت خاک موثر می باشد. از این عوامل مالکیت زمین با دارا بودن علامت مثبت بیشترین اهمیت را دارا می باشد. از اینرو حرکت در راستای اصل 44 قانون اساسی در راستای شخصی سازی مالکیت زمین های زرتعی راهکار کلیدی می تواند برای پایداری استفاده از منبع خاک باشد.