06 مهر 1402
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه ریزی و ساماندهی مکان های گردشگری شهرستان جیرفت در جهت جذب گردشگر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی،گردشگری، گردشگر، شهرستان جیرفت
پژوهشگران امین دهقانی، محسن عادلی ساردوئی

چکیده

گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در واقع شناخت توان های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و غیره در هر منطقه، به برنامه ریز این امکان را می دهد تا بر اساس وضع موجود و توان های منطقه، توسعه و جهت آن را شناسایی کند. هدف کلی این تحقیق ساماندهی مکان های گردشگری شهرستان جیرفت در جهت جذب گردشگر می باشد. روش تحقیق این پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، اسنادی و تحلیلی است. و به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیل های توصیفی و استنباطی از جمله آزمون های کای دو، تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی در محیط نرم افزارهای آماریspssو Excelاستفاده گردید. همچنین از مدل برنامه ریزی استراتژیکSWOT برای تحلیل وضعیت موجود و برنامه ریزی توسعه آتی توریسم در شهرستان مورد مطالعه بهره گرفته شد. یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که تدوین راهبردهای توسعه گردشگری و برنامه ریزی و مکان های گردشگری شهرستان جیرفت، نیازمند آگاهی، از قابلیت های تاریخی، طبیعی و زیست محیطی این شهرستان است. همچنین بررسی دیدگاه گردشگران نشان می دهد که امکانات و خدمات گردشگری شهرستان جیرفت جوابگوی نیاز گردشگران نبوده و در این راستا مهمترین عوامل مؤثر در عدم توسعه مطلوب صنعت گردشگری در این شهرستان، عوامل زیربنایی، برنامه ریزی، مدیریتی و سرمایه گذاری شناخته شده اند. علاوه بر این، نتایج تحلیل SWOT نشان می دهد ساماندهی مکان های گردشگری، نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع ضعف ها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها می باشند.