28 خرداد 1403
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کم کاشت کشاورزان حوضه غرب تالاب جازموریان به منظور احیای تالاب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزشگذاری مشروب، تالاب جازموریان، تمایل به پرداخت، تمایل به دریافت، کم کاشت
پژوهشگران حسین نوروزی، حامد اسکندری دامنه، رسول لوایی آدریانی، محسن عادلی ساردوئی

چکیده

آب به عنوان یکی از مهترین عوام زندگی در سطح زمین، عالوه بر نیاز شرب، جهت سهایر مصهارف مهرتبط بها انسهان و طبیعت اهمیت بسزایی دارد، بهطوریکه در اکرر کشورهای جهان مسئله کمبود آب به یک بحران جهدی تبهدی شهده اسهت . از اینرو مدیریت منابع آب و حآاظت این منابع اهمیت فراوانی در این راستا پیدا کرده است. ایران جزء مناطق خشک و نیمهخشک جهان محسوب میشود، که این موقعیت توجه بیش از پیش به این نعمتهای خدادادی را ضروری جلوه میدهد. تاالبها یکهی از مهمترین منابع آبی کشور میباشند. یکی از تاالبهای مهم کشور که بنا به دالی متعددی از قبیه بارنهدگی ناکهافی، وقهوع خشکسالی در منطقه، احداث سد در باالدست و عدم تأمین حقآبه زیستمحیطی متحم خسارات چشمگیری شده است، تاالب جازموریان میباشد. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی این تاالب در کشاورزی و حآظ اکوسیستم منطقه، در ایهن پهژوهش ارزش احیایی و حآاظتی تاالب جازموریان و میزان تمای به کمکاشت و تمای به دریافت کشاورزان حوضهه غهرب ایهن تهاالب در دو الگوی مجزا، برای احیاء و حآاظت از آن با استآاده از روش ارزشگذاری مشروب برآورد گردیهد . مطهابق بها نتهایج ههر دو الگهو، متغیرهای میزان تحصیالت و مح سکونت بر احتمال پذیرش سطح زیرکشت و مبل پیشنهادی بهه منظهور مشهارکت در طهرح کمکاشت اثر مربت و متغیرهای بعد خانوار، مخارج خانوار، مالکیت زمین، وضعیت تأه و میزان سطح زیرکشهت پیشهنهادی بهه منظور کمکاشت بر احتمال پذیرش سطح زیرکشت و مبل ، تأثیر منآی داشهتند . همچنهین مسهاحتی کهه کشهاورزان بهه صهورت داوطلبانه حاضرند کمتر زیرکشت ببرند و در طرح کمکاشت مشارکت نمایند، به ازای هر کشاورز و ک منطقه به ترتیهه معهادل 130/1 و 011 هکتار میباشد. همچنین میزان تمای به دریافت بهه منظهور زیرکشهت نبهردن ههر هکتهار و مشهارکت در طهرح کمکاشت به ازای هر کشاورز و ک کشاورزان منطقه به ترتیه 15/300 میلیون ریال و 0131 میلیارد ریال برآورد گردید.