06 مهر 1402
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی علل مهاجرت های روستایی در شهرستان جیرفت (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان جیرفت)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
مهاجرت، روستا، شهر، شهرستان جیرفت
پژوهشگران امین دهقانی، محسن عادلی ساردوئی

چکیده

موضوع مهاجرت های روستایی– شهری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی، جغرافی دانان و اقتصاددانان بوده است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی اقتصادی و سیاسی به شمار می آید. با توجه به این که در کشور ما بخش اعظم مهاجر های روستایی صورت گرفته به شهرها، ناشی از کمبود امکانات شغلی و هم چنین پایین بودن سطح درآمد روستاییان می باشد، لازم است تمهیداتی جهت اشتغال زایی و ارتقاء سطح درآمد روستاییان از سوی مسوولان مربوطه انجام پذیرد تا هم زمینه های توسعه روستایی در روستاهای کشور فراهم شود و هم با کاهش مهاجرت به سمت شهرها از مشکلات ناشی از مهاجرت روستاییان به شهرها کاسته شود. لذا این پژوهش به عوامل موثر بر مهاجرتهای روستایی در بخش مرکزی شهرستان جیرفتمی پردازد. روش این تحقیق، ترکیبی از روشهای تحقیق کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از شیوه جمع آوری اطلاعات به روش میدانی، تکمیل پرسشنامه به تعداد 348 نمونه بر اساس فرمول کوکران در روستاها به شیوة نمونه گیری تصادفی و استفاده از تکنیک آماری خی دو ( ) به ارزیابی فرضیه ها پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق به عوامل مؤثر در مهاجرفرستی روستاهای این بخش به افزایش نرخ بیکاری در روستاها، عدم صرفه اقتصاد کشاورزی و دامداری، کمی درآمد روستائیان وکمبود مراکز آموزشی و بهداشتی در روستاها می توان اشاره کرد