06 مهر 1402
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی عملکرد دهیاری ها در توسعه روستایی با رویکرد حکمروایی خوب (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان جیرفت)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
روستا، توسعه پایدار روستایی، مدیریت روستایی، دهیاری، شهرستان جیرفت.
پژوهشگران امین دهقانی، محسن عادلی ساردوئی

چکیده

مدیران روستایی یکی از ارکان مهم و اساسی توسعه روستایی به شمار می روند که در ادوار مختلف تاریخ با وظایف و عناوین متفاوتی نظیر دهبان، کدخدا و ... اداره امور روستایی را بر عهده داشته اند. در حال حاضر مدیریت روستاهای کشور برعهده دو نهاد شورای اسلامی و دهیاری می باشد. در این میان دهیاری ها به عنوان بازوی اجرایی و عامل اصلی توسعه روستایی محسوب می شوند. بررسی و سنجش عملکرد مدیران روستایی در توسعه موضوعی است که پژوهش حاضر در پی تبیین آن می باشد. جامعه آماری پژوهش را 15575 خانوار که در روستای دارای دهیاری روستاهای بخش مرکزی تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول کوکران (07/0 =d ؛ 5/0 =p&q)، 384خانوار به عنوان جامعه نمونه برای پاسخگویی به سئوال های پرسشنامه (با ضریب آلفای کرونباخ 84/0) تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSاستفاده گردید. یافته های حاصل آزمون t تکنمونه ای نشان داد دهیاری ها در توسعه ی پایدار روستاهای بخش مرکزی جیرفت عملکرد نسبتاً ضعیفی داشته اند. همچنین، عملکرد مدیریت نوین روستایی در بین ابعاد مورد بررسی (اجتماعی- فرهنگی، عمرانی، بهداشتی و کشاورزی) به جزء بعد اجتماعی - فرهنگی عملکرد مطلوبی نداشته اند.همچنین نتایج نشان داد که بین سابقه تشکیل دهیاری ها و میزان رضایت مردم از عملکرد آنها رابطه معناداری وجود ندارد.