30 تیر 1403
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد مدل لاجیت رتبه ای در تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش عملیات مدیریت تلفیقی آفات در بین گلخانه داران شهرستان جیرفت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
محصول سالم، کشت گلخانه ای، امنیت غذایی، کشاورزی پایدار
پژوهشگران محسن عادلی ساردوئی، محمد خداوردیزاده، باب الله حیاتی

چکیده

با توجه به اهمیت تولیدات گلخانه­ای در شهرستان جیرفت، این پژوهش جهت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش عملیات مدیریت تلفیقی آفات (متآ) توسط گلخانه­داران، با استفاده از مدل لاجیت رتبه­ای، در سال 1393 انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل 1650 گلخانه­دار بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، تعداد 160 گلخانه­دار تعیین شد. نمونه­گیری به روش طبقه­ای متناسب بوده و داده­های مورد نیاز نیز با استفاده از پرسشنامه جمع­آوری شدند. نتایج نشان داد که در حدود 40% گلخانه­های مورد مطالعه هیچیک از عملیات متآ اجرا نمی شود که این امر در نهایت می­تواند منجر به ناپایداری در محیط­زیست و به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه گردد. بر اساس نتایج، متغیرهای نیروی کار خانوادگی، سطح دانش متآ، شاخص تمایلات حفظ محیط­زیست، شرکت در کلاس­های ترویجی و نوع مالکیت تأثیر مثبت و معنی­دار و متغیرهای مساحت گلخانه و گلخانه­های خیار تأثیر منفی و معنی­دار بر سطح پذیرش عملیات متآ داشته­اند. بنابراین، پیشنهاد می­شود که برگزاری کلاس­های آموزشی و ترویجی در راستای افزایش سطح دانش متآ، پرداخت تسهیلات بلندمدت و کم­بهره جهت ساخت گلخانه برای افزایش مالکیت گلخانه و فراهم کردن نهاده­های کشاورزی پایدار در جهت افزایش پذیرش عملیات متآ با در نظر گرفتن بسته­های حمایتی دولت، انجام شود.