05 خرداد 1403
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر توسعه گردشگری روستایی بر مولفه های فرهنگی ساکنان روستایی: مطالعه موردی شهرستان جیرفت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری، گردشگری روستایی، فرهنگ، توسعه روستایی، جیرفت.
پژوهشگران امین دهقانی، محسن عادلی ساردوئی

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر توسعه گردشگری روستایی بر ویژگی های گوناگون فرهنگی ساکنان روستایی شهرستان حیرفت بود. نتایج پژوهش نشان داد اثرگذاری گردشگری روستایی بر شش مولفه سبک پوشاک، مصرف مواد غذایی، گسترش مصرف گرایی، ارتباطات خانوادگی، زبان و گویش بومی و مشارکت و احساس امنیت در روستاهای هدف گردشگری شهرستان جیرفت در سطح اطمینان 95 معنادار بوده است. با این وجود بیشترین اثر فرهنگی گردشگری بر دو مولفه گسترش مصرف گرایی و سبک پوشاک روستاییان بوده است. همچنین نتایج نشان داد سه روستای ساردوئیه، دلفارد و دومار که از روستاهای شاخص گردشگری در شهرستان جیرفت هستند، بیشتر از سایر روستاها در معرض تهدیدهای فرهنگی ناشی از گردشگری روستایی هستند. بنابراین می توان بیان کرد توسعه گردشگری اگرچه به تداوم فرهنگ محلی در روستاهای شهرستان جیرفت کمکی نکرده بلکه آن را با تهدیداتی نیز مواجه ساخته است.