06 مهر 1402
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی ضرر مالی بیماری هیداتید در گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه های جنوب استان کرمان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جنوب استان کرمان، حذف لاشه، خسارت اقتصادی، کشتارگاه، کیست هیداتید
پژوهشگران محسن عادلی ساردوئی، باب الله حیاتی، یداله بدخشان

چکیده

زمینه مطالعه: با رشد سریع جمعیت جهان، نیاز به گوشت به عنوان منبع تأمین پروتین برای بشر بیش از پیش حیاتی شده است. با وجود تمام تلاشها، بیماریهای مختلف دام نقش بازدارنده در دستیابی به تلاش بشر برای تأمین منبع پروتین دارد. در این بین بیماری هیداتید به صورت مستقیم بر سلامت جانی افراد جامعه و غیرمستقیم با نقصان فرایند تولید گوشت در دامداریها به عنوان یک تهدید در اقتصاد و سلامت عمومی جامعه شناخته شده است. هدف: میزان نرخ بیماری و مقدار خسارت حاصل از کیست هیداتید در کشتارهای صورت پذیرفته در سه کشتارگاه جنوب استان کرمان و تأثیر عامل مکان و زمان کشتار بر مقدار خسارت مالی مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: با استفاده از دادههای ثبت شده در سه کشتارگاه شهرستانهای جنوب استان کرمان طی سالهای 1388-91تعداد دام مبتلا به بیماری اندازهگیری شد و بر اساس ارزش حذف احشاء دام و همچنین ارزش کاهش تولید دام به لحاظ میزان تولید گوشت و پشم مبنای محاسبه خسارت مالی قرار گرفت. نتایج: نرخ بیماری گزارش شده طی 4سال به طور متوسط 5/4درصد است. فراوانی تعداد لاشه مبتلا به بیماری در شهرهای مختلف و فصول مختلف سال تفاوت معنیداری با یکدیگر دارد (.)p<0/01 بیشترین نرخ بیماری در شهر عنبرآباد و پس از آن در کهنوج و جیرفت مشاهده شد. همچنین نرخ بیماری در فصول زمستان و پاییز بالاترین مقدار را داشت. مقدار کل خسارت 583450800ریال گزارش شد که بیشترین سهم را حذف احشاء با 64درصد و کمترین سهم را کاهش تولید پشم با 5درصد داشته است. نتیجه کلی: نتایج نشان داد که روند تغییرات نرخ بیماری کیست هیداتید در منطقه مورد مطالعه طی دوره زمانی مورد مطالعه کاهشی است. ولی به طور کلی نرخ بیماری تا حدودی میتواند نگران کننده باشد و اقدامات اساسی از مزرعه تا کشتارگاهها و افزایش سطح دانش عمومی از این بیماری، به منظور کنترل خسارت این بیماری باید ارائه گردد