06 مهر 1402
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان دانش مصرف کنندگان شهر جیرفت نسبت محصولات سالم کشاورزی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
امنیت غذایی، تمایل به پرداخت، جیرفت، سموم شیمیایی، محصول سالم، مدل لاجیت
پژوهشگران محسن عادلی ساردوئی، ناصر برومند

چکیده

با توجه به اهمیت بالای تولید محصولات ارگانیک و سالم و مشکلاتی که در تولید و بازاریابی این محصولات وجود دارد تحقیق حاضر با هدف بررسی مولفه های پذیرش محصولات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه مصرف کنندگان انجام گردیده است. طرح این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بوده که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق را سرپرستان خانوارهای ساکن در شهر جیرفت تشکیل دادند که براساس فرمول کوکران 212 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. میزان پایایی بخش های مختلف پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود انجام شده است. نتایج حاکی از دانش نسبتأ پایین خانوارهای شهر جیرفت نسبت به محصولات سالم بود.