06 مهر 1402
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی عوامل موثر بر سطوح تمایل به پذیرش الگوی کشت متناسب با منابع آبی در بین کشاورزان دشت جیرفت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
الگوی کشت لاجیت ترتیبی تمایل به پذیرش حفاظت منابع آب دشت جیرفت
پژوهشگران محسن عادلی ساردوئی، علی اسدی، خلیل کلانتری، علی اکبر براتی، حسن خسروی

چکیده

تا کنون در مطالعات، کمتر به عوامل موثر بر نیت کشاورزان در راستای توسعه الگوی کشت مبتنی بر منابع آبی پرداخته شده است لذا این مقاله ارتباط بین ویژگی های 393 کشاورز فعال در دشت جیرفت و درجه تمایل به پذیرش شان نسبت به الگوی کشت مبتنی بر منابع آبی بررسی کرده است. کشاورزان در خصوص سطح تمایل به پذیرش الگوی کشت پیشنهادی، خصوصیات دموگرافی، فاکتورهای اقتصادی اجتماعی و ویژگی های نهادی با استفاده از پرسشنامه با سوال های باز و بسته در سال زراعی 1399 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق مدل لاجیت طبقه ای مورد استفاده قرار گرفت که متغیر وابسته تحقیق (تمایل به پذیرش الگوی کشت متناسب با منابع آبی) به صورت رتبه ای و در پنج طبقه مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که 62 درصد پاسخگویان تمایل به پذیرش شان کمتر از متوسط بوده و تنها 9/7 درصد کشاورزان تمایل به پذیرش خیلی زیادی داشتند. نتایج نشان داد متغیرهای سن، سطح سواد، متوسط درآمد ماهیانه، مالکیت شخصی بر اراضی، دسترسی به اعتبارات و عضویت در نهادهای اجتماعی کشاورزان اثر مثبت و معنی دار بر تمایل به پذیرش کشاورزان داشته است و عدم پرداخت هزینه برای نهاده آب توسط کشاورزان اثر معکوس داشته است.