02 شهریور 1398

احمد رفیعی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / دامپزشکی
تلفن: 9133456652
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Saeed Hajirezaee, ahmad rafieepouir, Rohollah Rahimi, shafigh shafiei (2019) Effects of gingko, Ginkgo biloba extract on metabolic hormones, liver histology, and growth parameters of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss exposed to diazinon Toxin Reviews: https://doi.org/10.1080/15569543.2019.1616209; 11
2
ahmad rafieepouir, Saeed Hajirezaee, Rohollah Rahimi (2019) Moderating effects of dietary oregano extract (Origanum vulgare) on the toxicity induced by organophosphate pesticide, diazinon in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss: metabolic hormones, histology and growth parameters Turkish journal of fisheries and aquatic sciences: http://doi.org/10.4194/1303-2712-v20_3_05; 18
3
Saeed Hajirezaee, ahmad rafieepouir, shafigh shafiei, Rohollah Rahimi (2019) Immunostimulating effects of Ginkgo biloba extract against toxicity induced by organophosphate pesticide, diazinon in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss: innate immunity components and immune-related genes ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: DOI: 10.1007/s11356-019-04327-7; 10
4
5
Saeed Hajirezaee, Hossein Khara, Amir Reza Abed-Elmdoust, ahmad rafieepouir, Rohollah Rahimi (2017) Effects of egg aging on the metabolites of ovarian fluid in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss AQUACULTURE RESEARCH: 2017; 1-7
6
مرتضی علیزاده، محمد حسین خانجانی، راضیه انصاری، احمد رفیعی پور (1395) بررسی ذخیره ویتامین هایA و E در تخم مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) تحت تأثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus pluvialis) علمی شیلات ایران - موسسه تحقیقات شیلات ایران: سال بیست و پنج. شماره چهار; 27-40
7
مرتضی علیزاده، محمد حسین خانجانی، راضیه انصاری، احمد رفیعی پور (1395) بررسی ذخیره ویتامین های A و E در تخم مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum، 1792) تحت تاثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus pluvialis) علمی شیلات ایران - موسسه تحقیقات شیلات ایران: 4; 27-41
8
محمد حسین خانجانی، مرتضی علیزاده، احمد رفیعی پور (1395) توسعه آبزی پروری پایدار با استفاده از فن آوری توده سازی زیستی بهره برداری و پرورش آبزیان: جلد پنجم، شماره دوم; 45-72
9
محمد حسین خانجانی، مرتضی علیزاده، احمد رفیعی پور (1395) توسعه آبزیپروری پایدار با استفاده از فنآوری تودهسازی زیستی بهره برداری و پرورش آبزیان: 2; 45-72
مقاله ارائه‌شده
1
عبدالله مهدوی نیا، احمد رفیعی پور، فاطمه شهدادی، سید حسین نژادسجادی (1395) تاثیر بار میکروبی شیر خام در دامداری های صنعتی و سنتی برباکتری های پروبیوتیکماست درشهرستان جیرفت اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
احمد رفیعی پور، سید حسین نژادسجادی، فاطمه شهدادی (1396) تاثیر اسانس زیره سیاه و آویشن بر ویژگیهای کیفی و عمر ماندگاری ماهی منجمد و تازه دانشگاه جیرفت
2
سید حسین نژادسجادی، احمد رفیعی پور، عبدالله مهدوی نیا، فاطمه شهدادی (1396) تاثیر اسانسهای زیره سیاه، هل، رازیانه و زنجبیل بر ویژگیهای کیفی و مدت زمان نگهداری شیر گاو دانشگاه جیرفت
3
احمد رفیعی پور، فاطمه شهدادی، سید حسین نژادسجادی، مرتضی ستائی مختاری (1396) تاثیر اسانس زیره سیاه و آویشن بر ویژگی های کیفی و ماندگاری ماهی کپور معمولی منجمد و تازه دانشگاه جیرفت
4
سید حسین نژادسجادی، فاطمه شهدادی، احمد رفیعی پور، عبدالله مهدوی نیا (1396) تاثیر اسانس های زیره سیاه، هل، رازیانه و زنجبیل بر ویژگی های کیفی و مدت زمان نگهداری شیر گاو دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!