02 شهریور 1398

احمد رفیعی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / دامپزشکی
تلفن: 9133456652
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر بار میکروبی شیر خام در دامداری های صنعتی و سنتی برباکتری های پروبیوتیکماست درشهرستان جیرفت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
باکتری های پروبیوتیک، بار میکروبی، شیر صنعتی، شیر سنتی
پژوهشگران عبدالله مهدوی نیا، احمد رفیعی پور، فاطمه شهدادی، سید حسین نژادسجادی

چکیده

پروبیوتیک ها معمولاً یک یا مخلوطی از چند میکروارگانیسم هستند که چنان چه توسط انسان یا حیوان مصرف شوند، می توانند با بهبود میکروفلور گوارشی میزبان اثرات سودمند بسیار زیادی را اعمال نمایند. در این پژوهش تاثیر بار میکروبی شیر خام در دامداری های صنعتی و سنتی برباکتری های پروبیوتیک ماست در شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار گرفت. باکتری های پروبیتیک مورد استفاده در این پژوهش شامل لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بودند. آزمایشات مربوط به زنده مانی باکتری های پروبیوتیک، ، اسیدیته، و درصد جدا شدن سرم در نمونه های تهیه شده در طول دوره نگهداری انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه ماست حاصل از شیر دامداری های سنتی بیشترین تغییرات را در طول 20 روز نگهداری در دمای یخچال نشان داد در حالیکه نمونههای حاصل از ماست صنعتی تغییرات کمتری نشان دادند. در مورد نمونههای ماست تهیه شده با شیر بدست آمده از دامداری های صنعتی، تعداد باکتریهای پروبیوتیک در طول دوره انبارمانی 20 روزه در یخچال کاهش کمتری را نسبت به باکتریهای پروبیوتیک نمونه های ماست تهیه شده از شیر دامداری های سنتی نشان داد.