02 شهریور 1398

احمد رفیعی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / دامپزشکی
تلفن: 9133456652
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ذخیره ویتامین های A و E در تخم مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum، 1792) تحت تاثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus pluvialis)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قزل آلای رنگین کمان، آستاگزانتین، جلبک هماتوکوکوس(Haematococcus pluvialis)، ویتامین های A و
پژوهشگران مرتضی علیزاده، محمد حسین خانجانی، راضیه انصاری، احمد رفیعی پور

چکیده

در تحقیق حاضر، ذخیره ویتامین­های A و E موجود در تخم مولدین قزل­آلای رنگین­کمان از طریق افزودن سطوح مختلف آستاگزانتین با دو منبع مصنوعی و طبیعی (Haematococcus pluvialis) به جیره غذایی مولدین به مدت 120 روز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، آستاگزانتین مصنوعی در سه سطح 40،80 و 120 میلی­گرم بر کیلوگرم غذا و آستاگزانتین طبیعی با خلوص 5/1% آستاگزانتین در وزن خشک، هم سطح با منبع مصنوعی به ترتیب به مقدار 67/2، 33/5 و 8 گرم بر کیلوگرم غذا مورد استفاده قرار گرفت. بدین ترتیب هفت جیره آزمایشی شامل شش تیمار سطوح و منابع مختلف آستاگزانتین (T1-T6) و یک گروه شاهد (بدون آستاگزانتین، 0T) در نظر گرفته شد. تخم استحصالی از مولدین از نظر محتوی ویتامین­های A و E مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. بیشترین مقدار ویتامین A(ng 51/22 ±88/280) مربوط به تیمار 2 (80% آستاگزانتین طبیعی) و کمترین مقدار (ng 71/12 ±82/147) در تیمار شاهد (بدون آستاگزانتین) به دست آمد. بیشترین مقدار ویتامین E(µg 92/2 ±71/19) مربوط به تیمار 3 (120% آستاگزانتین جلبکی) و کمترین مقدار (µg 51/0 ±27/5) در تیمار شاهد (بدون آستاگزانتین) مشاهده شد. با افزایش سطح آستاگزانتین از هر دو منبع جلبکی و مصنوعی، میزان ویتامین E ذخیره شده در تخم استحصالی افزایش یافت که نشان دهنده تاثیر مثبت آستاگرانتین بر مقدار ویتامین E ذخیره شده بر تخم می­باشد. نتایج همچنین نشان داد که آستاگزانتین جلبکی در هر سه سطح مورد آزمایش، عملکرد بهتری نسبت به آستاگزانتین مصنوعی با سطوح مشابه داشته است. در مجموع مطالعه حاضر نشان دادکه تغذیه مولدین بر کیفیت ذخیره تخم تاثیر می­گذارد بطوری که افزودن آستاگزانتین (طبیعی و مصنوعی) به جیره سبب بهبود ذخیره ویتامین­های A وE در تخم می­شود و آستاگزانتین طبیعی به دلیل دارا بودن سایر مکمل­های غذایی، از برتری قابل توجهی نسبت به آستاگزانتین مصنوعی برخوردار می­باشد.