02 شهریور 1398

احمد رفیعی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / دامپزشکی
تلفن: 9133456652
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه آبزیپروری پایدار با استفاده از فنآوری تودهسازی زیستی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آبزیپروری پایدار، فنآوری تودهسازی زیستی
پژوهشگران محمد حسین خانجانی، مرتضی علیزاده، احمد رفیعی پور

چکیده

با افزایش جمعیت جهان، صنایع تولید غذا از قبیل آبزیپروری نیاز هست که به خوبی گسترش یابد. یک فنآوری جدید که فنآوری تودهسازی زیستی (بیوفلوک) نامیده میشود، میتواند اهداف آبزی پروری پایدرار را با استفاده از سیستم بدون تعویض آب دنبال کند. فنآوری تودهسازی زیستی از سیستم های آبزی پروری سازگار با محیط زیست است که به عنوان یک سیستم جایگزین مؤثر مورد توجه قرار گرفته است، مواد مغذی را به طور پیوسته بازیافت و دوباره آن ها را به عنوان غذا در دسترس آبزی قرار میدهد. این فنآوری براساس تنظیم نسبت کربن به نیتروژن برای توسعه جوامع میکروبی و توده زیستی میباشد که سبب شده میکروبها نیتروژن غیرآلی دفع شده را برداشت و پروتئین میکروبی را تولید کنند. این تودههای میکروبی سبب بهبود کیفیت آب میشوند. تعویض محدود آب، به حداقل رساندن پساب خروجی، حفظ کیفیت آب، تأمین غذا، کاهش مصرف پروتئین در خوراک، رشد مطلوب، امنیت زیستی و تولید محصول ارگانیک از مزایای این فنآوری میباشد، که در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه مروری معرفی فنآوری تودهساز زیستی بهعنوان یک راهبرد مهم در ارتقاء و توسعه پایدار آبزیپروری کشور و استفاده مفید از منابع آبی، مورد بحث قرار خواهد گرفت.