14 خرداد 1399

حسین میغانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح میوه
تلفن: 09131993803
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مریم احمد زاده، حسین میغانی، مهدیه امیری نژاد، مهرانگیز جوکار، حسین بی باک (1397) شاخص های جمعیتی علف های هرز نظام های زراعی تک کشتی پیاز (Allium cepa L.) در منطقه جیرفت بوم شناسی کاربردی (دانشگاه صنعتی اصفهان): 7(3); 1-11
2
حسین میغانی، ناصر برومند، اسحاق مقبلی هنزا (1397) اثر کیتوزان و کلرید کلسیم بر حفظ کیفیت پس از برداشت و ترکیب های پاداکسنده میوه تو ت فرنگی علوم و صنایع غذایی ایران: 76(15); 307-317
3
حسین میغانی، محمود قاسم نژاد، میثم احمدی (1396) ارزیابی قابلیت انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوۀ انار رقم رباب شیراز تولیدشده در نظام کشت متداول، ‏تلفیقی و ارگانیک علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 48(3); 635-644
4
Hossein Meighani, Mahmood Ghasemnazhad, Davood Bakhshi (2017) An evaluation of the phytochemical properties of some pomegranate cultivars during fruit development and ‎ripening ‎ International Journal of Horticultural Science and Technology: 4(2); 193-204
5
حسین میغانی، محمود قاسم نژاد، ابوذر هاشم پور (1395) بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات آنتیاکسیدانی میوه ژنوتیپهای مختلف کُنار هندی استان هرمزگان به زراعی کشاورزی: 18(4); 965-975
6
حسین میغانی، محمود قاسم نژاد، داود بخشی (1395) تأثیر پوششهای مختلف پس از برداشت بر میزان رنگ و آنتوسیانین انار ملس ساوه در دورة انبارداری سرد علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 47(4); 753-762
7
محمود قاسم نژاد، حسین میغانی، سمیه افتخاری (1395) اثر شاخص رسیدگی بر کیفیت میوه و روغن سه رقم زیتون منطقه رودبار به زراعی کشاورزی: 10.22059/jci.2017.60412 :(DOI); 10.22059/jci.2017.60
8
حسین میغانی، محمود قاسم نژاد، داود بخشی (1395) بررسی تأثیر کائولین بر میزان آفتاب سوختگی و شاخصهای کیفی انار رقم ملس ترش ساوه علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 47; 491-499
9
میثم احمدی، محمود قاسم نژاد، حسین میغانی، مسعود کاووسی (1395) مقایسه سیستمهای کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسوم بر کیفیت میوه انار رقم رباب شیراز نشریه علوم باغبانی: 30; 447-456
10
بهاره اناری انارکی، محمود قاسم نژاد، حسین میغانی (1395) اثر تغذیه خاکی و برگی هیومیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار: 26 (3); 143-153
11
Hossein Meighani, Mahmood Ghasemnazhad, Davood Bakhshi (2015) Effect of different coatings on post-harvest quality and ‎bioactive compounds of pomegranate (Punica granatum L.) ‎fruits JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE: 52(7); 4507-4514
12
Hossein Meighani, Mahmood Ghasemnazhad, Davood Bakhshi (2014) Evaluation of Biochemical Composition and Enzyme Activities in Browned Arils of Pomegranate Fruits International Journal of Horticultural Science and Technology: 1(1); 53-65
13
Hossein Meighani, Reza Fotouhi Ghazvini, Yusef Hamidoghli (2005) Micropropagation from stem segments of salt tolerant Jojoba seedlings‎ HORTICULTURE ENVIRONMENT AND BIOTECHNOLOGY: 46(3); 183-187
مقاله ارائه‌شده
1
حسین میغانی (1397) نقش 1- متیل سیکلوپروپان (1-MCP) بر عمرانباری میوه ها دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
2
حسین میغانی، محمد شکیبایی (1397) ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی چهار رقم پرتقال (Citrussinensis) منطقه جیرفت دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
3
نادر عارفی، جواد طایی، حسین میغانی، مهرانگیز جوکار (1396) اثر تاریخ کاشت بر تولید ماده خشک ژنوتیپ های مختلف بادام زمینی (‏Arachis hypogaea L.‎‏) در ‏منطقه رودبار جنوب اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)، ایران، بیرجند
4
حسین میغانی، سلمان غلامی (1396) اثر پلی آمین ها بر عمر انباری و کیفیت پس از برداشت میوه ها ‏ نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 5 بهمن 1396، ایران، گنبد کاووس
5
حسین میغانی، سینا رحیم خانلی (1396) اثر پیش تیمار جیبرلیک اسید بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه فلفل دلمه ای ‏ نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 5 بهمن 1396، ایران، گنبد کاووس
6
حسین میغانی، ناصر برومند، اسحاق مقبلی هنزا (1395) اثر کاربرد پس از برداشت کلرید کلسیم بر کیفیت میوه توت فرنگی طی انبارداری سرد اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
7
مریم احمد زاده، حسین میغانی، مهدیه امیری نژاد، مهرانگیز جوکار، حسین بی باک (1395) اثر دوره کشت بر بانک بذر علفهای هرز پیاز ( )Allium cepaدر منطقه جیرفت اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
8
مریم احمد زاده، حسین میغانی، مهدیه امیری نژاد، مهرانگیز جوکار، حسین بی باک (1395) اثر نظام‎ ‎های زراعی تک کشتی پیاز‎ (Allium cepa) ‎بر بانک بذر علف‎ ‎هرز آفتاب‎ ‎پرست(‏‎(Heliotropium europium اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
9
عفت رئیسی مهنی، مهدیه امیری نژاد، حسین میغانی (1395) اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر برخی صفات رویشی و مقدار اسانس گیاه دارویی آویشن دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، گیلان
10
مطهره احمدی نسب، مهدیه امیری نژاد، حسین میغانی (1395) بررسی تأثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر برخی صفات بیوشیمیایی و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، گیلان
11
نجیبه شهیکی، جواد طایی، حسین میغانی (1395) پهنهبندی احتمال وقوع تنش سرما برای درخت ماکادمیا در استان کرمان دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، گیلان
12
حسین میغانی، ناصر برومند، اسحاق مقبلی هنزا (1395) اثر پوشش کیتوزان بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه توتفرنگی رقم پاروس اولین سمپوزیوم میو های ریز، ایران، همدان
13
سمیه امیری زاده، جواد طایی، حسین میغانی (1394) پهنه بندی زمان رسیدگی انگور یاقوتی (‏Vitis vinifera cv. Yaghouti‏) بر اساس شاخص نیاز حرارتی در استان کرمان نخستین کنگره بین المللی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران، ایران، تهران
14
حسین میغانی، ابوذر هاشم پور (1393) مقایسه خصوصیات کیفی دو گونه کُنار جنوب ایران اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
15
حسین میغانی (1393) بررسی اثر پوشش کیتوزان در افزایش عمر پس از برداشت و برخی خواص کیفی میوه کُنار هندی‎ (Ziziphus mauritiana Lam.) ‎ اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
16
حسین میغانی، محمود قاسم نژاد (1393) اثر کاربرد کائولین بر کنترل عارضه آفتاب سوختگی و کیفیت میوه انار رقم ملس ساوه اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
17
اسحاق مقبلی هنزا، حسین میغانی، سمانه فتح الهی، احمد استاجی، جمالعلی الفتی، ابوذر هاشم پور، ایوب ملااحمدنالوس (1390) تأثیر مقادیر مختلف تفاله چای بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه آلوئه ورا هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، 2
18
حسین میغانی، اسماعیل سلیمانی، علی صالحی، ابوذر هاشم پور (1390) اثر تنظیم کننده رشد NAAبر ریشه زایی قلمه های یاسمن هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، 2
19
امان الله سلیمانی، حسین میغانی، ناصر عسکری (1390) بررسی اثر پوشش ها و مالچ های پلاستیکی بر کاهش اثرات سرمازدگی بر خیار ). (Cucumis sativus Lکشت شده در تونل های کوتاه هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، 2
20
حسین میغانی (1388) اثر تنظیم کنندگان رشد ‏IBAو ‏NAA ‎بر ریشه زایی قلمه های گل کاغذی ششمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، ایران، 2
21
حسین میغانی، امان الله سلیمانی، ناصر عسکری (1388) اثر بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های گل کاغذی ششمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، ایران، 2
22
ناصر عسکری، رضا فتوحی قزوینی، احمد معینی، حسین میغانی (1384) کالزایی و اندام زایی درون شیشه ای از ریزنمونه های برگ ژربرا (Gerbera jamesonii) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی، ایران، 2
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حسین میغانی، ناصر برومند، اسحاق مقبلی هنزا (1395) اثر پوشش کیتوزان و کلرید کلسیم بر عمر پس از برداشت و کیفیت میوه توت فرنگی رقم پاروس دانشگاه جیرفت
2
حسین میغانی، امان الله سلیمانی، ناصر عسکری (1388) بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت و نیمه سخت گل کاغذی دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
1
نادر عارفی، حسین میغانی، جواد طایی، مهرانگیز جوکار (1396) بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی
2
مریم احمد زاده، حسین میغانی، مهدیه امیری نژاد، حسین بی باک، مهرانگیز جوکار (1396) مطالعه بانک بذر و پویایی علف های هرز در دوره های تداوم تک کشتی تولید پیاز در منطقه جیرفت
3
فاطمه مقبلی هنزایی، حمیدرضا علیزاده، حسین میغانی، امیررضا امیرمیجانی (1396) ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه‎فرنگی نسبت به لکه برگی آلترناریایی در منطقه جیرفت
4
5
6
نجیبه شهیکی، جواد طایی، حسین میغانی (1395) ارزیابی تناسب آگروکلیماتیک ماکادامیا در استان کرمان
7
مطهره احمدی نسب، مهدیه امیری نژاد، حسین میغانی (1394) بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیک و اسانس گیاه دارویی ریحان
8
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!