14 خرداد 1399
الهام رفيعي ساردوئي

الهام رفیعی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت - کیلومتر 8 جاده بندرعباس - دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مرتع و آبخیزداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1391 - 1395)
    عنوان رساله: ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر شدت و فراوانی دبی های حداکثر (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز قره سو کرمانشاه)
  • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1388 - 1390)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی تأثیرجابه جایی رگبار روی شبیه سازی بارش –رواناب (مطالعه موردی حوزه آبخیز سد کرج)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • اکوهیدرولوژی و حفاظت آب و خاک
  • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمدرضا عظیمی سردری، ام البنین بذرافشان، توماس پاناگوپولوس، الهام رفیعی ساردوئی (1398) ارزیابی حال و آینده مقدار فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد استقلال میناب با بهرهگیری از مدل و سناریوهای تغییر اقلیم RUSLE-3D مدیریت بیابان - انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران: 14; 119-132
2
ali azereh, Elham Rafiei Sardoii, Bahram Choubin, Saeed Barkhori, Ali Shahdadi, Shahaboddin Shamshirband, Jan Adamovski (2019) Incorporating multi-criteria decision-making and fuzzy-value functions for flood susceptibility assessment Geocarto International: 34; 1-21
3
Omid Rahmati, mahmood samadi, himan shahabi, ali azereh, Elham Rafiei Sardoii, Biswajeet Pradhan, Assefa Melesse, hossein aliloo, kamran chapi, ataolah shirzadi (2019) SWPT: An automated GIS-based tool for prioritization of sub-watersheds based on morphometric and topo-hydrological factors Geoscience Frontiers: 10; 2167-2175
4
Elham Rafiei Sardoii, abbas hashemi, hamed eskandari damaneh, hassan khosravi, Saeed Barkhori (2019) Assessment of Seed Germination of Moringa peregrina under Drought and Salinity Stress and its Cardinal Germination Temperatures in Laboratory Environment مهندسی اکوسیستم بیابان: 8; 21-30
5
Elham Rafiei Sardoii, ali azereh, Bahram Choubin, Saeed Barkhori, Vijay P. Singh, Shahaboddin Shamshirband (2019) Applying the remotely sensed data to identify homogeneous regions of watersheds using a pixel-based classification approach APPLIED GEOGRAPHY: 111; 1-8
6
فاطمه تیموری، ام البنین بذرافشان، الهام رفیعی ساردوئی (1398) ارزیابی اثر تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر فرسایش خاک (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کندران) اکوهیدرولوژی: 6(2); 353-368
7
Mohammad Reza Azimi Sardari, Ommolbanin Bazrafshan, Thomas Panagopoulos, Elham Rafiei Sardoii (2019) Modeling the Impact of Climate Change and Land Use Change Scenarios on Soil Erosion at the Minab Dam Watershed Sustainability: 11; 1-21
8
ali azereh, Omid Rahmati, Elham Rafiei Sardoii, Joel B Sankey, Saro Lee, himan shahabi, Baharin Bin Ahmad (2018) Modeling gully erosion susceptibility in a semi-arid region, Iran: investigation of applicability of certainty factor and maximum entropy models SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT: 646; 112-132
9
Omid Rahmati, Seyed Amir Naghibi, himan shahabi, Dieu Tien Bui, Biswajeet Pradhan, ali azereh, Elham Rafiei Sardoii, Ali Akbar Nazari Samani, Assefa Melesse (2018) Groundwater spring potential modelling: Comprising the capability and robustness of three different modeling approaches JOURNAL OF HYDROLOGY: 565; 248-261
10
Elham Rafiei Sardoii, Mohsen Mohseni Saravi, Saeed Barkhori, ali azereh, Bahram Choubin, Masoud jafari shalamzar (2018) Drought modeling: a comparative study between time series and neuro-fuzzy approaches Arabian Journal of Geosciences: 11; 1-9
11
فرشاد سلیمانی ساردو، طیبه مصباح زاده، ناصر برومند، علی آذره، الهام رفیعی ساردوئی (1397) بررسی ر.ند تغییرات بیابان زایی در دشت کرمان با استفاده از مدل IMDPA جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم: 3; 25-40
12
Bahram Choubin, gholam reza zahtabi yan, ali azereh, Elham Rafiei Sardoii, Farzaneh Sajedi Hosseyni, OZGUL KISI (2018) Precipitation forecasting using classification and regression trees (CART) model: a comparative study of different approaches Environmental Earth Sciences: 77:314; 1-13
13
طیبه مصباح زاده، فرشاد سلیمانی ساردو، الهام رفیعی ساردوئی، فاطمه فرزانه پی (1397) مدل سازی دمای روزانۀ خاک با استفاده از داده های سینوپتیکی و شبکۀ عصبی مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران: 71; 285-295
14
فرشاد سلیمانی ساردو، طیبه مصباح زاده، ناصر برومند، علی آذره، الهام رفیعی ساردوئی (1396) بررسی آثار تغییر اقلیم تحت سناریوهای مختلف بر روی آب زیرزمینی دشت کرمان محیط شناسی - دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران: 43; 645-661
مقاله ارائه‌شده
1
الهام رفیعی ساردوئی، علی آذره (1398) تحلیل سری زمانی دبی جریان رودخانه هلیل با استفاده از مدل های استوکاستیک نهمین کنفرانس ملی علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
2
الهام رفیعی ساردوئی، علی آذره (1398) تحلیل روند دما و بارش در جنوب استان کرمان با استفاده از آزمون ناپارامتریک من-کندال نهمین کنفرانس ملی علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
3
الهام رفیعی ساردوئی، علی آذره (1398) بررسی پتانسیل فرسایش خاک با استفاده از مدلSEIM در حوزه آبخیز هلیل رود نهمین کنفرانس ملی علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
4
علی آذره، الهام رفیعی ساردوئی، سعید برخوری (1397) استفاده از مدل برنامه ریزی بیان ژن جهت مدل سازی و پیش بینی بارش ماهانه دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
5
الهام رفیعی ساردوئی، علی آذره، سعید برخوری (1397) شبیه سازی جریان ماهانه حوزه آبخیز هلیل رود با استفاده از مدل هیدرولوژیکی GR2M دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
6
الهام رفیعی ساردوئی، علی آذره، سعید برخوری (1397) آنالیز کیفیت آب زیرزمینی در دشت شهربابک با استفاده از شاخص های کیفی آب اولین همایش ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، اردبیل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!