حسین میغانی

صفحه نخست /حسین میغانی
نام و نام خانوادگی حسین میغانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه علوم باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح میوه
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بوم شناسی کاربردی (دانشگاه صنعتی اصفهان) 7(3) (1397) 1-11
2 علوم و صنایع غذایی ایران 76(15) (1397) 307-317
3 علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 48(3) (1396) 635-644
4
International Journal of Horticultural Science and Technology 4(2) (2017) 193-204
5 به زراعی کشاورزی 18(4) (1395) 965-975
6 علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 47(4) (1395) 753-762
7 به زراعی کشاورزی 10.22059/jci.2017.60412 :(DOI) (1395) 10.22059/jci.2017.60
8 علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 47 (1395) 491-499
9 نشریه علوم باغبانی 30 (1395) 447-456
10 نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار 26 (3) (1395) 143-153
11
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE 52(7) (2015) 4507-4514
12
International Journal of Horticultural Science and Technology 1(1) (2014) 53-65
13
HORTICULTURE ENVIRONMENT AND BIOTECHNOLOGY 46(3) (2005) 183-187