آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

انتشارات دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 فرم درخواست اولیه  
2 فرم ارزیابی کمیته تخصصی دانشکده  
3 قرارداد تالیف کتاب  
4 قرارداد ترجمه کتاب  

فرم های داوری

 عنواندریافت فایل
1 فرم داوری تالیف کتاب(برای انتشار)  
2 داوری گزارش نهایی  
3 داوری اصلاحات گزارش نهایی  
4 داوری پروپوزال  

فرم های درخواست

 عنواندریافت فایل
1 درخواست چاپ کتاب  
2 فرم تمدید طرح  
3 فرم درخواست شرکت در همایش خارج از کشور  
4 درخواست خرید لپ تاپ  
5 فرم گزارش پیشرفت کار طرح  
6 فرم هزینه کرد طرح پژوهشی  
7 فرم درخواست برگزاری کارگاه  
8 فرم برگزاری همایش  
9 فرم شرکت در دوره آموزشی  
10 فرم درخواست ترجمه کتاب  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 برنامه زمان بندی تقاضای فرصت مطالعاتی  
2 آیین نامه ساماندهی و برگزاری همایش  
3 منشور و موازین اخلاق پژوهش  
4 آیین نامه اخلاق در پژوهش  
5 آیین نامه شرکت در همایش بین المللی آزمایشی  
6 فرصت مطالعاتی  
7 اشل فرصت مطالعاتی  
8 مصوبات شورای پژوهشی از 91 تا 96  
9 فرم پژوهشگر برتر  
10 اساسنامه انتشارات دانشگاه  
11 فرم پژوهشگر برتر دانشجویی  
12 آیین نامه پژوهشگر برتر دانشگاه  
13 آیین نامه پژوهشگر برتر دانشجویی  
14 شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت  

طرح و اعتبار

 عنواندریافت فایل
1 فرم کارنامه پژوهشی  
2 دستورالعمل تدوین و تنظیم گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  
3 آیین نامه گرنت(پژوهانه) مصوب هیئت رئیسه  
4 آیین نامه اجرای طرح مصوب هیئت رئیسه  
5 کاربرگ شماره 1 اعتبار پژوهشی  
6 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی  

مقالات

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه تشویقی مقاله  
2 فهرست نشریات ایرانی موجود در JCR -ISI  
3 فرم پاداش مقاله دانشجویان  
4 jcr, jrk 2017  
5 فرم تشویقی مقاله  
6 فهرست نشریات مورد اعتبار اردیبهشت98  
7 مجلات JCR ایرانی (2019) و ضریب تاثیر  
8 جدول امتیازات پژوهشی  
9 شیوه آدرس دهی دانشکده و گروه