فهرست اهم فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت در سال 2022

پنجشنبه / 11 اسفند 1401

فهرست مقالات/کتب/اختراعات

برگزاری هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در دانشگاه جیرفت

چهارشنبه / 10 اسفند 1401

هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی در دانشگاه جیرفت برگزار شد.

ارتقاء مرتبه عضو هیأت علمی دانشگاه

شنبه / 06 اسفند 1401

ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر محبوبه شیرانی

ارتقاء مرتبه عضو هیأت علمی دانشگاه

چهارشنبه / 26 بهمن 1401

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر ارسلان برازنده

بایگانی خبرها