14 خرداد 1399

اعظم خسروی مشیزی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم مرتع
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی_علوم مرتع ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران (1390 - 1394)
  عنوان رساله: ارزیابی بوم شناختی بوته زارهای مناطق نیمه خشک با تاکید بر خدمات اکوسیستم (مطالعه موردی: بردسیر، استان کرمان)
 • کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی_مرتعداری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران (1385 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی تاثیر چرا در فاصله های مختلف از آبشخور بر روی شاخص های خاک و گیاه در مراتع ییلاقی استان کرمان (مطالعه موردی :کوه پنج بردسیر)
 • کارشناسی مهندسی منابع طبیعی_مرتع و آبخیزداری ، تهران ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

علایق پژوهشی

 • خدمات اکوسیستم
 • اکولوژی کاربردی
 • جامعه شناسی گیاهی
 • اکولوژی مرتع
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Mohsen Sharafatmandrad, azam khosravi (2020) Visual value of rangeland landscapes: A study based on structural equation modeling ECOLOGICAL ENGINEERING: 146; 105742
3
اعظم خسروی مشیزی، محسن شرافتمندراد (1398) بررسی تأثیر جاده بر شاخص های سلامت مراتع استپی و نیمه استپی تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران: 26; 631-640
4
Mohsen Sharafatmandrad, azam khosravi (2019) Efficacy of landscape function analysis to assess differences between grazed and ungrazed rangelands in an arid landscape RANGE MANAGEMENT AND AGROFORESTRY: 40; 96-201
5
azam khosravi, Mohsen Sharafatmandrad (2019) Assessing Impact of Anthropogenic Disturbances on Forage Production in Arid and Semiarid Rangelands Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: 9; 234-245
6
azam khosravi, Mohsen Sharafatmandrad (2019) Assessing the effects of shrubs on ecosystem functions in arid sand dune ecosystems ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT: doi.org/10.1080/15324982.2019.1634655; 1-17
7
azam khosravi (2019) Physiological Responses of Pteropyrum aucheri to Short-term Warming in Semi-arid Rangelands (Case Study: Kohpanj Region, Kerman Province, Iran) Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: 9; 126-135
8
9
azam khosravi, Golam Ali Heshmati, Abdol Rasool Salman Mahinib, Francisco J. Escobedo (2019) Exploring management objectives and ecosystem service trade-offs in a semi-arid rangeland basin in southeast Iran ECOLOGICAL INDICATORS: 98; 794-803
10
azam khosravi, Golam Ali Heshmati, Abdol Rasool Salman Mahinib (2016) Identifying Carbon Sequestration Hotspots in Semiarid Rangelands (Case study: Baghbazm region of Bardsir city, Kerman province) Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: 5; 325-3335
11
اعظم خسروی مشیزی، غلامعلی حشمتی، نجمه فاریابی (1393) تأثیر آشفتگی های محیطی بر تعامل بین بوته و گون ههای علفی مراتع نیمه خشک گوغر بافت در استان کرمان تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران: 21; 571-579
12
اعظم خسروی مشیزی، غلامعلی حشمتی، عادل سپهری، حسین آذرنیوند (1391) تعیین مناطق متمایز ساختاری- عملکردی در اطراف آبشخوار با استفاده از شاخص های خاک و گیاه در مراتع ییلاقی استان کرمان (مطالعه موردی: کوه پنج بردسیر) مرتع - انجمن مرتعداری ایران: 6; 46-57
13
اعظم خسروی مشیزی، غلامعلی حشمتی (1390) معرفی یک پیوسفر با توجه به توزیع و پراکنش ترکیب گیاهی در طول گرادیان چرا در بوتهزارهای مراتع ییلاقی استان کرمان تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران: 18; 547-557
14
اعظم خسروی مشیزی، غلامعلی حشمتی، عادل سپهری، حسین آذرنیوند (1390) معرفی آستانه عملکردی با توجه به تغییرات فرایندهای اکولوژیک در طول گرادیان چرادر بوته زارهای ییلاقی استان کرمان تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران: 18; 244-257
مقاله ارائه‌شده
1
azam khosravi (2019) ارتباط اکوسیستمهای مرتعی و رفاه اجتماعی The Second International and the Third National Conference on Agriculture, Environment and Food Security, Iran, Jiroft
2
اعظم خسروی مشیزی (1397) بررسی ترسیب کربن بیوماس هوایی و زیرزمینی گونههای درمنه دشتی و درمنه کوهی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
3
اعظم خسروی مشیزی (1397) تاثیر کارخانه الکل بر پوشش گیاهی مراتع نیمه خشک (مطالعه موردی: کارخانه الکل، شهرستان بردسیر) هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ایران، البرز
4
اعظم خسروی مشیزی (1397) تاثیر گونه درمنه بر میزان آب قابل دسترس (PAW) در مراتع نیمه خشک استان کرمان هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ایران، البرز
5
اعظم خسروی مشیزی، غلامعلی حشمتی (1397) اهمیت تولید علوفه و آب در مراتع نیمه خشک از دیدگاه کارشناسان و بهره برداران (مطالعه موردی، منطقه باغبزم، شهرستان بردسیر) هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ایران، البرز
6
اعظم خسروی مشیزی (1396) تاثیر تاغ بر ساختار عمودی و افقی اکوسیستم های در معرض فرسایش بادی شهرستان بردسیر چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار، ایران، یزد
7
اعظم خسروی مشیزی (1396) مقایسه عملکرد پایداری، نفوذپذیری و چرخه مواد غذایی خاک دو لکه گز و اسکنبیل در اکوسیستم شن های روان دشت نگار، شهرستان بردسیر چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار، ایران، یزد
8
اعظم خسروی مشیزی (1396) خدمات اکوسیستم معیاری جدید برای ارزیابی توان اکوسیستم و آمایش سرزمین دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، ایران، شاهرود
9
اعظم خسروی مشیزی (1396) نقش مشارکت جوامع محلی در تحقق اهداف توسعه پایدار منابع طبیعی و آمایش سرزمین دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، ایران، شاهرود
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!