امید علی اسماعیلی پور

صفحه نخست /امید علی اسماعیلی پور
نام و نام خانوادگی امید علی اسماعیلی پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / تغذیه طیور
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2 (1397) 17-30
2
Animal - A major new International Journal of Animal Bioscience 12 (10) (2018) 2049-2055
3
Iranian Journal of Applied Animal Science 8 (2018) 499-504
4 مجله تولیدات دامی 3 (1397) 411-424
5 علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی 118 (1397) 45-60
6 علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی 116 (1396) 79-88
7
Biomacromolecular Journal 3 (2017) 115-122
8 تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 19(3) (1396) 645-656
9 poultry Science Journal 5(2) (2017) 63-70
10 علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی 115 (1396) 221-232
11 پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 16 (1396) 21-28
12
SMALL RUMINANT RESEARCH 151 (2017) 66-71
13
poultry Science Journal 4(2) (2016) 97-105
14
Iranian Journal of Veterinary Medicine بین المللی تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران 10(4) (1395) 307-317
15
JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 100 (2016) 807-812
16 مجله تولیدات دامی 18(1) (1395) 119-128
17
Iranian Journal of Applied Animal Science 6(1) (2016) 169-174
18
Iranian Journal of Applied Animal Science 6(1) (2016) 195-202
19 مجله تولیدات دامی 17(2) (1394) 291-300
20
LIVESTOCK SCIENCE 173 (2015) 64-68