فرهاد خوشنام

صفحه نخست /فرهاد خوشنام
نام و نام خانوادگی فرهاد خوشنام
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه مکانیک بیوسیستم
تحصیلات دکترای تخصصی / دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 11 (1397) 45-53
2
تحقیقات موتور - شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو 47 (1396) 3-11
3 ماشین های کشاورزی 7(1) (1396) 126-139
4
Yuzuncu Yil University journal of agricultural sciences 26(2) (2016) 135-144
5
تحقیقات موتور - شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو 42 (1395) 33-41
6
Agriculturae Conspectus Scientificus 80(4) (2016) 197-204
7 تحقیقات مهندسی کشاورزی - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 13 (1391) 89-102
8 SCIENTIA HORTICULTURAE 114 (2007) 21-26