08 بهمن 1400

علی آذره

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیابان زدایی
تلفن: 09132576656
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سعیده ناطقی، الهام رفیعی ساردوئی، علی آذره، فرشاد سلیمانی ساردو (1400) پیش بینی تغییرات آتی تبخیر و تعرق پتانسیل بر اساس سناریوهای انتشار RCP در حوزه آبخیز هلیل رود مهندسی و مدیریت آبخیز - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری: 13; 769-780
2
Elham Rafiei Sardoii, ali azereh, Bahram Choobin, amir hossein moosavi, John J. Clague (2021) Evaluating urban flood risk using hybrid method of TOPSIS and machine learning International Journal of Disaster Risk Reduction: 66; 1-13
3
Elham Rafiei Sardoii, ali azereh, Hadi Eskandari Damane, hamed eskandari damaneh (2021) Drought Monitoring Using MODIS Land Surface Temperature and Normalized Difference Vegetation Index Products in Semi-Arid Areas of Iran Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: 11; 402-418
4
الهام رفیعی ساردوئی، علی آذره، جواد رفیع شریف آباد، میثم جعفری گدنه (1400) بررسی تغییرات اقلیمی استان یزد در آیندۀ دور و نزدیک به کمک مدل چندگانۀ خطیSDSM مدیریت بیابان - انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران: 9; 1-16
5
علی آذره، الهام رفیعی ساردوئی، میثم جعفری گدنه (1400) برسی اثر تغییر اقلیم بر دما، بارش و خشکسالی های دورۀ آتی با استفاده از دو مدل گردش عمومی BNU-ESMو HADGEM2 مهندسی اکوسیستم بیابان: 10; 95-110
6
فرشاد سلیمانی ساردو، الهام رفیعی ساردوئی، طیبه مصباح زاده، علی آذره (1400) استفاده از تصاویر سنتینل-1 جهت پایش خسارت سیالب فروردین 1399 ،جنوب استان کرمان براساس الگوریتم جنگل تصادفی آبخیزداری ایران انجمن آبخیزداری ایران: 53; 23-33
7
Elham Rafiei Sardoii, ali azereh, tayebeh mesbahzade, Farshad Soleimani Sardoo, eric parteli, Biswajeet Pradhan (2021) A hybrid model using data mining and multi‑criteria decision‑making methods for landslide risk mapping at Golestan Province, Iran Environmental Earth Sciences: 80(487); 1-25
8
Elham Rafiei Sardoii, Hamid Reza Pourghasemi, ali azereh, Farshad Soleimani Sardoo, John J. Clague (2021) Comparison of statistical and machine learning approaches in land subsidence modelling Geocarto International: 1; 1-21
9
فرشاد سلیمانی ساردو، الهام رفیعی ساردوئی، سعیده ناطقی، علی آذره (1399) ارزیابی سطح نوسانات آب زیرزمینی دشت جیرفت با استفاده از تصاویر ماهواره ای GRACE پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر: 40; 58-73
10
ali azereh, Elham Rafiei Sardoii, hamid Gholami, amir hossein moosavi, Ali Shahdadi, Saeed Barkhori (2021) Detection and prediction of lake degradation using landscape metrics and remote sensing dataset ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 1; 1-16
11
سعید برخوری، الهام رفیعی ساردوئی، محمدرضا رمضانی، علی آذره، مریم نصب پور مولایی (1399) پیش بینی تولید خالص اولیۀ بیوم های مختلف دشت جیرفت در مواجهه با تغییر اقلیم مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران: 73(3); 453-471
12
Omid Rahmati, mohammad taghi avand, peyman yarian, John Tiefenbacherd, ali azereh, dieu tien bui (2020) Assessment of Gini, Entropy, and Ratio based classification trees for groundwater potential modeling and prediction Geocarto International: https://doi.org/10.1080/10106049.2020.1861664; https://doi.org/10.1
13
علی شهدادی، علی آذره (1399) تبیین الگوهای غذایی در سکونت گاه های روستایی شهرستان جیرفت با رویکرد آمایش سرزمین جغرافیا - انجمن جغرافیایی ایران: 66; 128-146
14
محمد علی جمالی زاده، ام البنین بذرافشان، رسول مهدوی، علی آذره، الهام رفیعی ساردوئی (1399) بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر نوسانات آب زیرزمینی در دشت رفسنجان ترویج و توسعه آبخیزداری انجمن آبخیزداری ایران: 8(30); 57-65
15
صالح شاهرخی ساردو، مهدی نوری پور، علی آذره، مصطفی احمدوند (1399) رتبه بندی و سطح بندی فضایی مناطق روستایی منتخب کشت گندم در شهرستان های جنوب کرمان، بر اساس ابعاد کشاورزی حفاظتی علوم ترویج و آموزش کشاورزی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی: 16(1); 197-220
16
محمد علی جمالی زاده، ام البنین بذرافشان، رسول مهدوی، علی آذره، الهام رفیعی ساردوئی (1399) پیش بینی نوسانات سطح آب زیر زمینی با استفاده از مدل های سری زمانی و GMS (مطالعه موردی: دشت رفسنجان) اکوهیدرولوژی: 7; 97-109
17
ali azereh, Elham Rafiei Sardoii, Bahram Choubin, Saeed Barkhori, Ali Shahdadi, Shahaboddin Shamshirband, Jan Adamovski (2019) Incorporating multi-criteria decision-making and fuzzy-value functions for flood susceptibility assessment Geocarto International: 34; 1-21
18
Omid Rahmati, mahmood samadi, himan shahabi, ali azereh, Elham Rafiei Sardoii, Biswajeet Pradhan, Assefa Melesse, hossein aliloo, kamran chapi, ataolah shirzadi (2019) SWPT: An automated GIS-based tool for prioritization of sub-watersheds based on morphometric and topo-hydrological factors Geoscience Frontiers: 10; 2167-2175
19
علی شهدادی، یوسف قنبری، الهام سلمانی زاد دلیگانی، علی آذره (1398) پتانسیل سنجی و مکان یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ های عشایری (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان سمیرم) جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم: سال نهم شماره 3; 293-306
20
Elham Rafiei Sardoii, ali azereh, Bahram Choubin, Saeed Barkhori, Vijay P. Singh, Shahaboddin Shamshirband (2019) Applying the remotely sensed data to identify homogeneous regions of watersheds using a pixel-based classification approach APPLIED GEOGRAPHY: 111; 1-8
21
فرشاد سلیمانی ساردو، علی آذره (1398) ارزیابی وضعیت بیابان زایی با استفاده از دو معیار آب و اقلیم ( مطالعه موردی بخشی از جازموریان) تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران: 1; 131-142
22
ali azereh, Omid Rahmati, Elham Rafiei Sardoii, Joel B Sankey, Saro Lee, himan shahabi, Baharin Bin Ahmad (2018) Modeling gully erosion susceptibility in a semi-arid region, Iran: investigation of applicability of certainty factor and maximum entropy models SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT: 646; 112-132
23
Omid Rahmati, Seyed Amir Naghibi, himan shahabi, Dieu Tien Bui, Biswajeet Pradhan, ali azereh, Elham Rafiei Sardoii, Ali Akbar Nazari Samani, Assefa Melesse (2018) Groundwater spring potential modelling: Comprising the capability and robustness of three different modeling approaches JOURNAL OF HYDROLOGY: 565; 248-261
24
Elham Rafiei Sardoii, Mohsen Mohseni Saravi, Saeed Barkhori, ali azereh, Bahram Choubin, Masoud jafari shalamzar (2018) Drought modeling: a comparative study between time series and neuro-fuzzy approaches Arabian Journal of Geosciences: 11; 1-9
25
فرشاد سلیمانی ساردو، طیبه مصباح زاده، ناصر برومند، علی آذره، الهام رفیعی ساردوئی (1397) بررسی ر.ند تغییرات بیابان زایی در دشت کرمان با استفاده از مدل IMDPA جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم: 3; 25-40
26
حسن خسروی، غلامرضا زهتابیان، علی آذره، حامد اسکندری دامنه (1397) بررسی و مقایسه اثرات ناشی از فعالیت های کشاورزی بر ویژگی های خاک (مطالعه موردی: شهرستان خاتم) مرتع - انجمن مرتعداری ایران: 2; 232-241
27
Bahram Choubin, gholam reza zahtabi yan, ali azereh, Elham Rafiei Sardoii, Farzaneh Sajedi Hosseyni, OZGUL KISI (2018) Precipitation forecasting using classification and regression trees (CART) model: a comparative study of different approaches Environmental Earth Sciences: 77:314; 1-13
28
فرشاد سلیمانی ساردو، طیبه مصباح زاده، ناصر برومند، علی آذره، الهام رفیعی ساردوئی (1396) بررسی آثار تغییر اقلیم تحت سناریوهای مختلف بر روی آب زیرزمینی دشت کرمان محیط شناسی - دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران: 43; 645-661
29
فرشاد سلیمانی ساردو، ناصر برومند، علی آذره (1395) بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی در دشت جیرفت مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران: 69-4; 921-932
30
gholam-reza zehtabian, ali salajeghe, arash malekian, Naser Boroomand, ali azereh (2016) Evaluation and comparison of performance of SDSM and CLIMGEN models in simulation of climatic variables in Qazvin plain Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران: 21-2; 147-156
31
بهرام چوبین، فرزانه ساجدی حسینی، علی آذره، فرشاد سلیمانی ساردو (1395) ارزیابی نقش تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت کرمان- باغین در افق 2055 مدیریت بیابان - انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران: 7; 1-11
32
الهام رفیعی ساردوئی، فرشاد سلیمانی ساردو، علی آذره (1395) کاربرد مدل های شبکه عصبی و مصنوعی و مدل M5 در شبیه سازی جریان ماهانه (مطالعه موردی : رودخانه استور) جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم: 3; 52-63
33
Hamid reza Saeedi goraghani, Mojtaba Soleimani Sardo, nabi Azizi, ali azereh, Sara heshmati (2014) Investigation of Changes in Rangeland Vegetation Regarding Different Slopes, Elevation and Geographical Aspects (Case Study: Yazi Rangeland, Noor County, Iran) Journal of Rangeland Science- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: 4; 246-255
مقاله ارائه‌شده
1
الهام رفیعی ساردوئی، مهدیه امیری نژاد، علی آذره (1399) بررسی تأثیر خشکسالی بر عملکرد، سطح زیرکشت و تولید کلزا در شرایط دیم در استان مازندران اولین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
2
الهام رفیعی ساردوئی، علی آذره (1399) بررسی شاخص های کیفیت آب زیرزمینی دشت میناب از لحاظ مصارف کشاورزی اولین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
3
الهام رفیعی ساردوئی، مهدیه امیری نژاد، علی آذره (1399) پهنه بندی و پایش خشکسالی هواشناسی در دوره بازگشت های مختلف در حوزه آبخیز هلیل رود پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ایران، ساری
4
الهام رفیعی ساردوئی، علی آذره (1398) تحلیل سری زمانی دبی جریان رودخانه هلیل با استفاده از مدل های استوکاستیک نهمین کنفرانس ملی علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
5
الهام رفیعی ساردوئی، علی آذره (1398) تحلیل روند دما و بارش در جنوب استان کرمان با استفاده از آزمون ناپارامتریک من-کندال نهمین کنفرانس ملی علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
6
الهام رفیعی ساردوئی، علی آذره (1398) بررسی پتانسیل فرسایش خاک با استفاده از مدلSEIM در حوزه آبخیز هلیل رود نهمین کنفرانس ملی علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
7
علی آذره، الهام رفیعی ساردوئی، سعید برخوری (1397) استفاده از مدل برنامه ریزی بیان ژن جهت مدل سازی و پیش بینی بارش ماهانه دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
8
الهام رفیعی ساردوئی، علی آذره، سعید برخوری (1397) شبیه سازی جریان ماهانه حوزه آبخیز هلیل رود با استفاده از مدل هیدرولوژیکی GR2M دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
9
الهام رفیعی ساردوئی، علی آذره، سعید برخوری (1397) آنالیز کیفیت آب زیرزمینی در دشت شهربابک با استفاده از شاخص های کیفی آب اولین همایش ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، اردبیل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
علی شهدادی، علی آذره (1397) مکان یابی آرامستان مرکزی شهرستان جیرفت با رویکرد آمایش سرزمین دانشگاه جیرفت-طرح به سفارش فرمانداری جیرفت در راستای پاسخگویی به نیازهای شهرستان انجام شده است.
پایان‌نامه
1
محمد علی جمالی زاده، رسول مهدوی، ام البنین بذرافشان، علی آذره، الهام رفیعی ساردوئی (1399) مدل سازی اثرات ناشی از خشکسالی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت رفسنجان)
کتاب
1
طیبه مصباح زاده، فرشاد سلیمانی ساردو، الهام رفیعی ساردوئی، علی آذره (1397) استفاده از شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) برای ارزیابی تخریب اراضی در مقیاس چند گانه ( وضعیت فعلی، روند آینده و کاربرد عملی) شابک:978-600-133-373-6
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!