اعظم سیدی

صفحه نخست /اعظم سیدی
نام و نام خانوادگی اعظم سیدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه علوم باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح میوه
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های میوه کاری 2 (1398) 1-12
2 علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 49 (1397) 365-374
3 علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 3 (1396) 645-653
4 پژوهشهای تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان جلد 24 شماره 2 (1396) 125-138
5 علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 44-4 (1392) 42-51
6 علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 44-4 (1392) 423-429
7 علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد 24 (1389) 1-6