حمید قاسم خانی

صفحه نخست /حمید قاسم خانی
نام و نام خانوادگی حمید قاسم خانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه مکانیک بیوسیستم
تحصیلات دکترای تخصصی / دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک