خدیجه سالاری

صفحه نخست /خدیجه سالاری
نام و نام خانوادگی خدیجه سالاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه گیاهپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری شناسی گیاهی-دانشکده کشاورزی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های زعفران – دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران 6 (1397) 167-177
2 دانش گیاه پزشکی ایران 49 (1) (1397) 143-154
3 دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 2 (1396) 217-227
4 پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز 3 (1396) 151-161
5
Archives of Phytopathology and Plant Protection 1 (2017) 1-11
6 پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز شش شماره یک (1396) 27-40
7
Current Microbiology 74 (2017) 239-246
8 مهارزیستی در گیاه پزشکی – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با همکاری انجمن بیماری شناسی گیاهی 2 (1395) 85
9 مهارزیستی در گیاه پزشکی – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با همکاری انجمن بیماری شناسی گیاهی پذیرش (1395) --
10
International Journal of Advanced Biotechnology and Research 7 (2016) 326 - 321
11 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) 29 (1394) 427-436
12 دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 45 (1393) 299-307
13
International Journal of Biology Pharmacy and Allied Sciences 4(12) (2014) 531-539
14
VIRUS GENES 43 (2011) 281-288