محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی

صفحه نخست /محسن (اکبری زاده)بتلاب ...
محسن (اكبري زاده)بتلاب اكبرآبادي
نام و نام خانوادگی محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دوفصلنامه ادبیات حماسی شماره اول پیاپی 27 (1398) 73-92
2 پژوهشهای ادبی - انجمن زبان و ادبیات فارسی 60 (1397) 9-40
3 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت سال هفتم، شماره یک (1397) 1-20
4 نشریه ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان 41 (1396) 71-92
5 متن پژوهی ادبی دوره 20 شماره 69 (1395) 181-204
6 مطالعات ایرانی - دانشگاه کرمان سال پانزدهم شماره بیست و نهم (1395) 1-19
7 پژوهشنامه ادببات تعلیمی دوره هفت شماره28 (1394) 113-144
8 ادب پژوهی دوره 9 شماره 34 (1394) 75-97
9 کهن نامه ادب پارسی سال ششم (1394) 1-21